หนุนคัดแยกขยะ ลดใช้พลังงาน

โดย
| |
อ่าน : 2,570

ที่มา : เว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

หนุนคัดแยกขยะ ลดใช้พลังงาน thaihealth

แฟ้มภาพ

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ชักชวน ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day และ GREEN Building เช่น การคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าว “4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2560” ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตกำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” พระองค์ทรงให้ความสำคัญและพัฒนาความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมวลมนุษยชาติ

นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการดูแลสุขภาพประชาชนที่มีผลจากสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดสัปดาห์รณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560 เชิญชวนให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้กิจกรรมต่างๆ อาทิ Big Cleaning Day และ GREEN Building ด้วยการคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ให้สะอาด ปลอดภัย สุขอนามัยดี รวมถึงการใช้นวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย และมีพลังที่เข้มแข็งพร้อมต่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคงต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม