ทางเลือกสุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์

| |
อ่าน : 4,498

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

ทางเลือกสุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์ thaihealth

แฟ้มภาพ

ถึงแม้ว่า "ผักผลไม้" จะมีประโยชน์มากมาย ทั้งสารต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน แร่ธาตุ ฯลฯ ที่ดีกับร่างกาย แต่ก็อาจปนเปื้อนไปด้วยสารตกค้าง ซึ่งเป็นอันตรายกับร่างกายและทำให้ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคเจ็บป่วยจากพิษที่สะสม

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ไม่มีทางเลือก ผู้บริโภคสามารถเลือกผักผลไม้ปลอดภัยที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) รู้แหล่งที่มาที่ชัดเจน แม้ว่าในประเทศไทยจะมีพื้นที่การผลิตอาหารอินทรีย์ไม่ถึง 1% ของพื้นที่เกษตรกรทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ข้าวอินทรีย์ ผักและผลไม้จึงเป็นของหายากและไม่เพียงพอกับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค เลมอนฟาร์มได้ดำเนินโครงการ Eat Right-Eat Organic พัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย และเป็นตลาดที่รองรับผลผลิตโดยไม่ผ่านคนกลาง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทางเลือกสุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์ thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. บอกว่า การเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคมาเจอผู้ผลิตโดยตรงเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองและคนรอบข้าง เพราะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคคือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) นั้น ทำให้ประชาชนเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวปีละ 300,000 คน ดังนั้นการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของผู้บริโภค โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อเสนอแนะให้บริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลงได้ ดังนั้น สสส.มีเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพดีจากการบริโภคผักผลไม้เป็นร้อยละ 50 จากเดิมร้อยละ 25 โดยสนับสนุนการมีสุขภาพดีตั้งแต่ต้นทาง นั่นคือการปลูกผักผลไม้อินทรีย์ เพื่อทำให้สุขภาพคนไทยดีขึ้นตามลำดับ

'สุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์' เป็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมเกษตรรายย่อยให้มีกระบวนการพัฒนาอาหารอินทรีย์แบบส่วนร่วม (Organic PGS) และสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี โดยเลือกผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ มีการจัดการผลผลิตที่ชัดเจนตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของความซื่อตรงและโปร่งใส จนปัจจุบันมีเกษตรอินทรีย์รายย่อย 11 กลุ่มใน 8 จังหวัด

ทางเลือกสุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์ thaihealth

ขณะที่ นายณัฐพล สุทธิกร ทีมส่งเสริมเลมอนฟาร์ม ออร์แกนิกพีจีเอส ให้ข้อมูลว่า Participatory Guarantee System (PGS) หรือกระบวนการพัฒนาอาหารอินทรีย์แบบชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย เป็นการประกันคุณภาพของเกษตรอินทรีย์ให้ผู้บริโภคมั่นในได้ว่าผักผลไม้ที่มาจากเกษตรกรรายย่อยของเลมอนฟาร์มปลอดสารเคมีแน่นอน กระบวนการของ PGS อ้างอิงมาตรฐานจากเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) โดยนำมาปรับการสื่อสารเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจง่ายขึ้น มีขั้นตอนคือ 1.คัดเลือกเกษตรกร อบรมให้ความรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2.เกษตรกรลงมือปลูก 3.ลงตรวจสอบที่แปลง 4.เกษตรกรบันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขายผลผลิต 5.ส่งผลผลิตให้เลมอนฟาร์ม 6.สุ่มตรวจสารตกค้างในผลผลิตทุกสัปดาห์ 7.มีหมายเลข รหัสผู้ผลิต จะระบุผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบรับรองแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย เกษตรกร เลมอนฟาร์ม หน่วยงานราชการท้องถิ่น คนในท้องถิ่นมาร่วมตรวจด้วย แต่สิ่งสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมคือ การเรียนรู้ของเกษตรกรที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และนำองค์ความรู้นั้นไปปรับในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทางเลือกสุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์ thaihealth

"ถึงแม้ว่าเราจะยังมีเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยไม่มาก เนื่องจากต้องใช้แรงเกษตรกรจำนวนมาก ใส่ใจทุกขั้นตอน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม จึงมีต้นทุนเพิ่มเติมในการดูแลสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ผู้บริโภคจะมองว่าผักผลไม้อินทรีย์ราคาสูงกว่าตามท้องตลาดทั่วไป แต่เราก็คาดหวังว่าจะมีคนเข้าร่วมกระบวนการเกษตรอินทรีย์ให้ได้มากที่สุด อย่างน้อยที่สุดประชาชนเองก็สามารถปลูกผักผลไม้ด้วยตนเองโดยไม่ใช้สารเคมี นั่นคือความมั่นคงทางอาหารที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย และควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดีตามที่ สสส.และองค์การอนามัยโลกแนะนำ" นายณัฐพลอธิบายเพิ่มเติม

ทางเลือกสุขภาพดี เริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์ thaihealth

ปิดท้ายกันที่ เกษตรกรผู้เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ โดยยึดหลักกการปลูกผักเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าง นายประเสริฐ จันทรไกร หัวหน้ากลุ่มรักษ์อินทรีย์พีจีเอสด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เล่าให้ฟังว่า นับตั้งแต่ปี 2544 ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพราะสุขภาพไม่ดีจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตร และขาดทุนจำนวนมาก เมื่อมาเรียนรู้วิถีเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็ตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่หันกลับไปใช้สารเคมีอีก เพราะผู้บริโภคกินเข้าไปแล้วเป็นอันตรายกับร่างกาย

"ผมตั้งจิตอธิษฐานในการลงมือปลูกผักในทุกๆ วันว่า ขอถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเริ่มขุดดินและปลูกผักตั้งแต่ เวลา 01.00 น.เป็นต้นไป ทำแบบนี้ในทุกๆ วัน และเมื่อต้องตัดผักไปขายก็จะลาพระพร้อมอธิษฐานว่าขอให้ผักเหล่านี้เป็นยารักษาคน เมื่อเขาบริโภคไปแล้วจะได้หายเจ็บป่วย เมื่อเขามีสุขภาพที่ดี เกษตรกรอย่างเราก็มีความสุข เมื่อมีระบบ PGS เข้ามาช่วย ยิ่งทำให้กลุ่มเกษตกรอินทรีย์มั่นใจในกระบวนการของระบบ และทำให้เกษตรกรอย่างเราอยู่ดีกินดี มีร่างกายที่แข็งแรงที่ไม่ต้องโดนสารเคมี และมีแรงใจที่จะทำเกษตรอินทรีย์ต่อไปแม้จะอายุมากแล้วก็ตาม" นายประเสริฐกล่าวทิ้งท้ายพร้อมรอยยิ้ม

เสียงจากผู้บริโภคเท่านั้นที่สามารถเรียกร้องต่อความต้องการผักผลไม้อินทรีย์ เพียงแค่เสียงที่เราส่งออกมาจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศ ซึ่งจะนำมาสู่การมีสุขภาพที่ยั่งยืนทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม