สร้างสุขผู้สูงอายุ ด้วยกลองยาว

| |
อ่าน : 2,341

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส.

สร้างสุขผู้สูงอายุ ด้วยกลองยาว thaihealth

จ.นครศรีธรรมราช หนุนกลองยาวสร้างสุข เพื่อผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพกายและใจ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น

“ชมรมผู้สูงอายุบ้านบ่อล้อหมู่ที่ 7” ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำ “โครงการกลองยาวสร้างสุขของผู้สูงอายุบ้านบ่อล้อ” ชักชวนกลุ่มผู้สูงวัยใจเกินร้อยในพื้นที่ ให้หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอย่างถูกต้อง ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน มาต่อยอดไปสู่แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ ใช้การละเล่น “กลองยาว” และการ “เต้นรำวง” เป็นกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

สร้างสุขผู้สูงอายุ ด้วยกลองยาว thaihealth

ซึ่งการรวมตัวออกกำลังกายด้วยการรำวงกลองยาวของผู้สูงอายุในชุมชนเป็นประจำทุกวันในช่วงเย็น นอกจากจะทำให้เกิดความสามัคคีควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีขึ้นแล้ว ยังขยายผลออกไปสู่การดูแลสุขภาพใจ ด้วยการรวมตัวกันไปเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ ไปเล่านิทาน ร้องเพลงบอก เพลงกล่อมเรือ ให้เด็กเล็กฟังที่ศูนย์เด็กเล็กของ อบต. มีการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทำเครื่องขันหมากของผู้สูงอายุไปสู่สมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้เสริม ทำให้สังคมเกิดการยอมรับในศักยภาพของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

สร้างสุขผู้สูงอายุ ด้วยกลองยาว thaihealth

วัฒนธรรมพื้นบ้านอย่าง “กลองยาว” จึงไม่ได้เป็นเรื่องของความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถบูรณาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ และร่วมสร้างสังคมของผู้สูงวัยบ้านบ่อล้อให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม