สร้างสุขผู้สูงอายุ ด้วยกลองยาว

| |
อ่าน : 2,746

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส.

สร้างสุขผู้สูงอายุ ด้วยกลองยาว thaihealth

จ.นครศรีธรรมราช หนุนกลองยาวสร้างสุข เพื่อผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพกายและใจ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น

“ชมรมผู้สูงอายุบ้านบ่อล้อหมู่ที่ 7” ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำ “โครงการกลองยาวสร้างสุขของผู้สูงอายุบ้านบ่อล้อ” ชักชวนกลุ่มผู้สูงวัยใจเกินร้อยในพื้นที่ ให้หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอย่างถูกต้อง ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน มาต่อยอดไปสู่แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ ใช้การละเล่น “กลองยาว” และการ “เต้นรำวง” เป็นกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

สร้างสุขผู้สูงอายุ ด้วยกลองยาว thaihealth

ซึ่งการรวมตัวออกกำลังกายด้วยการรำวงกลองยาวของผู้สูงอายุในชุมชนเป็นประจำทุกวันในช่วงเย็น นอกจากจะทำให้เกิดความสามัคคีควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีขึ้นแล้ว ยังขยายผลออกไปสู่การดูแลสุขภาพใจ ด้วยการรวมตัวกันไปเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ ไปเล่านิทาน ร้องเพลงบอก เพลงกล่อมเรือ ให้เด็กเล็กฟังที่ศูนย์เด็กเล็กของ อบต. มีการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทำเครื่องขันหมากของผู้สูงอายุไปสู่สมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้เสริม ทำให้สังคมเกิดการยอมรับในศักยภาพของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

สร้างสุขผู้สูงอายุ ด้วยกลองยาว thaihealth

วัฒนธรรมพื้นบ้านอย่าง “กลองยาว” จึงไม่ได้เป็นเรื่องของความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถบูรณาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ และร่วมสร้างสังคมของผู้สูงวัยบ้านบ่อล้อให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม