ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า

| |
อ่าน : 4,201

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า thaihealth

แฟ้มภาพ

เมื่อหลายสิบปีก่อนหากพ่อแม่พบว่าบุตรหลานมีพัฒนาการด้านต่างๆ บกพร่อง อาจจะเป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างมาก เพราะมี ผู้ที่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้น้อย ไม่มีแพทย์รักษาได้อย่างจริงจัง

แต่ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนเป็นอย่างมาก ประเทศไทยเรามีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ที่ จ.เชียงใหม่ ด้วยนวัตกรรมและการให้บริการทางการแพทย์ให้กับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กออทิสติก เด็กสมองพิการ และมีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ ณ "อาคารเทพรัตนราชสุดา" อาคาร 4 ชั้น สถาปัตย์รูปทรงเปียโน ที่ให้บริการด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กอย่างครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย

นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้แข็งแรง (Health) เก่ง (Head) ดี มีวินัย (Heart) และใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ (Hand) โดยในด้าน "เก่ง" เน้นที่พัฒนาการสมวัย ตั้งเป้าเด็กแรกเกิด-5 ขวบ มีพัฒนา การสมวัย ร้อยละ 85 ทั้งนี้ ในเด็กปฐมวัยจะเน้นที่การติดตามกระตุ้นพัฒนาการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า

ขณะที่เด็กวัยเรียน จะเน้นการเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ยึดชุมชนเป็นฐานสร้างการมีส่วนร่วม โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถดำเนินการพัฒนา IQ/EQ และส่งเสริมกระตุ้นพัฒนา การเด็ก ได้เหมือนกับการดูแลสุขภาพกาย ตลอดจนบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้ง พ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นเหมือนหมอประจำครอบครัว จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กในเบื้องต้น ได้เช่นเดียวกัน

นพ.สมัยกล่าวต่อว่า ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน ด้วยความร่วมมือจาก 4 กระทรวง และ 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษา ธิการ กรมแพทย์ทหารบก และกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจคัดกรองเด็กที่สงสัยล่าช้าในช่วงอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย.2558 จะสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 ดำเนินการคัดกรองไปแล้วทั้งสิ้น 851,581 คน พบเด็กที่สงสัยล่าช้า 119,645 คน ภายหลังได้รับการกระตุ้น พบว่า กลับมาสมวัย ร้อยละ 97 ขณะที่อีกร้อยละ 3 ยังล่าช้า ซึ่งจะตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป

สำหรับเขตภาคเหนือ พบว่ามีเด็กพัฒนา การล่าช้าเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็กมีเด็กเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 45,000 คน/ปี โรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ ออทิซึม สมาธิสั้น ปัญหาการเรียน สมองพิการ พัฒนาการล่าช้า

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า "อาคาร เทพรัตนราชสุดา" ประกอบด้วย 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย งานธาราบำบัด บำบัดเด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความบกพร่องทาง การรับรู้ ศูนย์วิจัยรักษาโรคออทิสติก ร้านจำหน่ายสินค้าเด็กและครอบครัว งานกิจกรรมบำบัด งานอรรถบำบัดพัฒนาทักษะด้านการพูดแก่เด็ก

ชั้นที่ 2 เป็นงานการศึกษาพิเศษ งานศิลปะ ละครบำบัด และดนตรีบำบัด เสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง ประสาทสัมผัส การได้ยิน การมองเห็น

ชั้นที่ 3 ห้องพักผู้ป่วยและครอบครัว และชั้นที่ 4 เป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างอาชีพแก่เด็กและบุคคลที่มีปัญหาทางด้านพัฒนา การและเปิดบริการห้องพัก 16 ห้อง พร้อมห้องประชุมและห้องอาหาร

หากผู้ปกครองท่านไหนสงสัยว่าบุตรหลานของตัวเองอาจมีพัฒนาการที่ผิดปกติสามารถพาเข้ารับคำปรึกษาได้ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ได้ทันที

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม