ผจก.กองทุน สสส. รับรางวัล World No Tobacco Day Award 2017

| |
อ่าน : 3,936

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ผจก.กองทุน สสส. รับรางวัล World No Tobacco Day Award 2017 thaihealth

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ เสด็จทรงเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ดร.สุปรีดา ผจก.กองทุน สสส. ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Award 2017 ผู้อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ใช้ยุทธศาสตร์ไตรพลัง ควบคุมปัญหายาสูบ ขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ-พัฒนาข้อมูลวิชาการ-รณรงค์สังคม ส่งผลอันตรการสูบบุหรี่คนไทยลดลงต่ำกว่า 20% เป็นครั้งแรกของไทย

วันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรงเปิดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560” จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมี นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า “Tobacco - a threat to development” หรือ “บุหรี่ : ตัวร้ายทำลายการพัฒนา” เพื่อแสดงความห่วงใยประชาชนการปกป้องการคุกคามจากภัยยาสูบ

ผจก.กองทุน สสส. รับรางวัล World No Tobacco Day Award 2017 thaihealth

โดยพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ได้ประทานรางวัลขององค์การอนามัยโลก หรือ เวิร์ล โน โทแบคโค เดย์ อวอร์ด ประจำปี 2560 (World No Tobacco Day Award 2017) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ ในการรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบ องค์การอนามัยโลกจะมอบให้แก่บุคคลที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผู้ได้รับรางวัลปีนี้ ได้แก่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ การสร้างสุขภาวะที่ดี รวมถึงลดปัจจัยเสี่ยงหลักจากโรคที่เกิดจากการเสพยาสูบ โดยมีการทำงานตามยุทธศาสตร์ไตรพลังในการควบคุมปัญหายาสูบ คือ 1.สนับสนุนการพัฒนานโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2.สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้การควบคุมการบริโภคยาสูบ จากระดับองค์กรสู่ชุมชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติส่งเสริมตนให้มีสุขภาพที่ดี ไม่ริ เริ่ม ลองการบริโภคยาสูบ และ 3.สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคม โดยการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อลดปัญหาและป้องกันผลกระทบจากบุหรี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลจากการทำงานอย่างเข้มข้น ส่งผลให้อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยลดลงจาก ร้อยละ 25.7 ในปี 2544 อยู่ที่ตำกว่า ร้อยละ 20 ในปี 2558 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของไทยที่อัตราการสูบหรี่ลดลงในระดับนี้ นอกจากนี้ยังได้นำแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบมาปรับใช้กับการจัดการปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านอื่นๆ ด้วย 

ผจก.กองทุน สสส. รับรางวัล World No Tobacco Day Award 2017 thaihealth

นอกจากนี้ ยังได้ประทานรางวัลได้ประทานรางวัลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคม โดยประทานรางวัลนี้เป็นประจำทุกปี ในปี 2560 นี้ กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 36 ราย แยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คือ จังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบดีเด่นตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2562 จำนวน 11 ราย ประเภทที่ 2 คือ บุคคล/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเครือข่ายด้วยดีตลอดมา จำนวน 20 ราย ประเภทที่ 3 คือ บุคคล/หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ด้วยดีตลอดมาจำนวน 5 ราย

นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กราบทูลรายงานว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  และขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศในการร่วมรณรงค์ หรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบุหรี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสพติดและสามารถทำให้ผู้บริโภคถึงแก่ชีวิตได้ เพราะในควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด เป็นสารพิษ 250 ชนิด และกว่า 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง บุหรี่ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรง รวมทั้งโรคมะเร็ง โดยผู้สูบบุหรี่จะมีอายุสั้นลงเฉลี่ย 12 ปี และป่วยหนักเป็นเวลา 2 ปีก่อนเสียชีวิต โดยผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุดปี 2558 พบว่า ประชากรไทย 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.9 นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเด็กไทยที่สูบบุหรี่ 7 ใน 10 คน จะเสพติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต ไม่สามารถเลิกสูบได้ ส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติ  

โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า “Tobacco - a threat to development” หรือ “บุหรี่ : ตัวร้ายทำลายการพัฒนา” เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยของภาครัฐถึงประชาชน การปกป้องการคุกคามจากภัยยาสูบ จึงเป็นอีกภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วน เพื่อลดการสูญเสียจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศในการบำบัดรักษาสุขภาพผู้ป่วยจากการเสพติดยาสูบผ่านมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการด้านกฎหมาย ซึ่งมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ รวมถึงมาตรการขึ้นภาษียาสูบ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยตัดวงจรการบริโภคยาสูบในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และยังทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นงบประมาณสนับสนุนการให้บริการสุขภาพถ้วนหน้า และสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม