ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

| |
อ่าน : 2,748

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ thaihealth

พ่อเมืองภูเก็ต มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลโครงการต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี 2559 โครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ"

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ในการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2560 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลโครงการต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี 2559 โครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560

นางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกโครงการต้นแบบ ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน สสส. เพื่อคัดเลือกเป็นการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศ จังหวัดภูเก็ตจึงได้คัดเลือกโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" เป็นโครงการต้นแบบระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท โดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพภูเก็ต เพื่อดำเนินโครงการด้านสวัสดิการสังคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในปี 2560 และมีผลการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นและผลการประกวดเรียงความ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในหัวข้อแบบอย่างตามผู้สูงอายุมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ นางยวง อุปตานนท์ อายุ 72 ปี ได้รับรางวัลประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น มีผลงานภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมหัตถกรรมจักสาน และ OTOP และนางสาวเจริญ ท่าเรือรักษา อายุ 75 ปี ได้รับรางวัลประเภทผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น

และผลการประกวดเรียงความ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในหัวข้อแบบอย่างตามผู้สูงอายุ มีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลดีเด่น ได้แก่ นางสาวกชพรรณ สุขเกิด , รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ นางสาวณัฏฐณิชา ขอเกียรติวงศ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายศุภกิจ ไกรเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลดีเด่น ได้แก่ นางสาวจิราพร จินดาพล , รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ นางสาวธัญลักษณ์ นาคน้อย และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายชนะภูมิ เทือกเถาว์ , นางสาวชุติกาญจน์ ปลอดภัย , นางสาวนทีกานต์ ภูผา และนางสาวณัฐริกา นามเรือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม