หนุนสร้าง อสม. ด้านสุขภาพจิต

| |
อ่าน : 3,972

ที่มา : แฟนเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

หนุนสร้าง อสม. ด้านสุขภาพจิต thaihealth

กรมสุขภาพจิต นำร่อง สร้าง อสม. เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต 878 อำเภอทั่วประเทศ เสริมความรอบรู้สุขภาพจิตสู่ชุมชน

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความเจ็บป่วยทางใจเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่จะบอกหรือเล่าให้คนอื่นรับรู้และเข้าใจได้ยาก ต่างกับการเจ็บป่วยทางกาย ที่สามารถบอกอธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากความไม่รู้ เมื่อตนเองไม่รู้ก็ไม่สามารถบอกหรือสอนคนในครอบครัวให้ตระหนักและเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตที่ดีได้ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชตามมา กรมสุขภาพจิต ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย ว่าด้วยการสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตให้กับประชาชน โดยผ่านกลไกการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) ให้เกิดขึ้น และหนึ่งในนั้น คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญของระบบสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า กรมสุขภาพจิต ได้มอบหมายศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยปีแรกจะเน้นการพัฒนาศักยภาพ ด้วยการจัดโปรแกรมให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี เป็นโมเดลหรือแบบอย่างให้กับเพื่อนร่วมชุมชนได้ โดย ในปี 2560 นี้ ได้กำหนดพื้นที่ตำบลนำร่องที่มีความพร้อมในทุกอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 878 อำเภอๆ ละ 2 ตำบลๆ ละ 1 คน รวม 1,756 คน ดำเนินการอบรมให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 2 เดือน (พ.ค.- มิ.ย.2560) นำร่องรุ่นแรก เขตสุขภาพที่ 7 กลุ่ม อสม. จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม หลักสูตรการอบรมใช้ระยะเวลา 14 ชั่วโมง ใน 2 วัน 1 คืน เนื้อหา ประกอบด้วย บทบาท อสม. เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน การให้คำปรึกษาเบื้องต้น พัฒนาการเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี การดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน การดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น การดูแลสุขภาพจิตวัยทำงาน การดูแลสุขภาพจิตวัยสูงอายุ การดูแลจิตใจเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติ และการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อชุมชนสุขภาพจิตดี ส่วนปีที่สองจะเน้นการพัฒนาชุมชน ให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามบริบทของแต่ละชุมชนได้เองเพื่อนำไปสู่รูปแบบการดำเนินชีวิตหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตของชุมชนโดยชุมชน และในปีสุดท้าย จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการขยายผลข้ามตำบลให้เกิดความครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ตลอดจนเกิดระบบการดูแลสุขภาพจิตของชุมชนโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

“ปัญหาสุขภาพจิต เป็นเรื่องใกล้ตัว การยกระดับ อสม. ด้วยการติดอาวุธความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับพวกเขา จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ ที่จะช่วยส่งต่อความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา ทักษะ และพฤติกรรมการมีสุขภาพจิตที่ดีให้กับประชาชน ทุกกลุ่มวัยตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การลดจำนวนผู้เจ็บป่วยทางใจ ประชาชนและชุมชนสามารถที่จะดูแลใจกันและกันและไม่ทอดทิ้งกัน ตลอดจนเกิดระบบการดูแลสุขภาพจิตของชุมชนโดยชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม