อย.ห่วงใยพระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs

| |
อ่าน : 2,958

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

อย.ห่วงใยพระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs thaihealth

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดงานแถลงข่าวเผยผลสำเร็จโครงการ "ฉันดีมีสุข" ภายใต้ธีม "อย.ห่วงใยพระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs"

โดยถวายความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคอย่างเหมาะสมแด่พระสงฆ์ หวังผลให้พระสงฆ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งต่อความรู้ ไปยังฆราวาสและญาติโยม ให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดหวาน มัน เค็ม และรู้จัก เลือกสังฆทานที่เหมาะสมถวายแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อหลายวันที่ผ่านมา

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยมักจะบริโภคอาหารรสจัดประเภทหวาน มัน เค็ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนในประเทศไทย และจากรายงานภาระโรคของประชากร พบว่าจำนวนสัดส่วนของผู้เสียชีวิต มีจำนวน เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทุกปี นอกจากนี้ ยังพบปัญหาฆราวาสถวายผลิตภัณฑ์อาหารใส่บาตรและสังฆทานที่ไม่มีคุณภาพ หรือหมดอายุ ทำให้พระสงฆ์ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพจำพวกอาหาร ยา เครื่องสำอาง (สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ) ที่ไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัยมาบริโภค

          สำหรับ โครงการ "ฉันดีมีสุข" จัดขึ้นภายใต้ธีม "อย.ห่วงใยพระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs" เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มอย่างเหมาะสม และการใช้ยาให้ถูกต้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสังฆทานที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้พระสงฆ์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม และส่งต่อความรู้ไปยังสาธุชนในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งฆราวาสที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะสามารถดูแลตนเองได้แล้ว ยังสามารถรู้วิธีเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมใส่บาตรหรือถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์อีกด้วย ซึ่งปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ "ฉันดีมีสุข" จำนวน 3 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 จัดที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ และครั้งที่ 3 จัดที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือด การอภิปรายถวายความรู้ แนะนำการอ่านฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร การบรรยายเรื่อง "โภชนาการกับโรค NCDs" และ "การถ่ายทอดประสบการณ์การรักษาพระภิกษุที่อาพาธด้วยโรค NCDs" ซึ่งมีพระสงฆ์และฆราวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          ทั้งนี้ โครงการ "ฉันดีมีสุข" ถือเป็นการกระตุ้นให้พระสงฆ์และฆราวาสเห็นความสำคัญในการบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น และมีส่วนทำให้พระสงฆ์เห็นความสำคัญในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ขณะเดียวกัน พระสงฆ์เห็นว่าควรมีกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆ พื้นที่ และควร ส่งเสริมให้ประชาชนที่ทำบุญตักบาตร รับรู้และมีความ เข้าใจในการเลือกอาหารทำบุญได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฉันดีมีสุข มีแนวโน้มที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม และบริโภคอาหารมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อรู้แล้วว่าการบริโภคอาหาร ที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงการเป็นโรค NCDs ได้นั้น จะต้องบริโภคให้ถูกต้องอย่างไร โดยผู้เข้าร่วม กิจกรรมให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการ มากขึ้น และเห็นว่าการอ่านฉลากโภชนาการมีประโยชน์ทำให้ทราบข้อมูลและตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ถูกต้อง และเหมาะสมมากขึ้น

          ส่วนพฤติกรรมมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร เนื่องจากพระสงฆ์และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ลดอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม มีความพยายามที่จะลดอาหารประเภททอด และกะทิ เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรค NCDs ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ดี และสิ่งสำคัญนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการบอกต่อให้กับบุคคลใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเผยแพร่ ตักเตือน บอกกล่าวให้คนอื่นรู้ ทำให้มี คนรู้เรื่องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัยที่ถูกต้องมากกว่า จำนวนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยกันตักเตือน ป้องกัน ช่วยเหลือกันเวลาที่จะบริโภคอาหารได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

รักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก  ปกป้องผิว  สวิตเซอร์แลนด์  รายการโทรทัศน์ทางฟรีทีวี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  อาหารป่า  เครือข่ายโรงงานสีขาว  โรคไร้พรมแดน  จิตแพทย์เด็ก  เคล็ดลับคนดังสุึขภาพดี  งานแข่งเรือ โขนชิงธง วัฒนธรรม ลุ่มน้ำ หลังสวน  สิ่งที่ชอบ  เพื่อมุ่ง สู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ  ปกป้องเด็กและเยาวชน  ระบบปฏิบัติการ  การโฟกัส  Dr.Rudolf Knippenberg  งบอาหารกลางวันเด็ก  ล้างตาด้วยน้ำสะอาด  ส่วนภูมิภาค  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม