"การจัดการขยะในพื้นที่ตำบลป่าตึง"

| |
อ่าน : 5,150

ที่มา:วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากจัดการขยะ 12 ประเด็นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกปีผู้บริหารท้องถิ่นจึงจัดให้มีโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด บรรจุลงในแผนยุทธสาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกระบวนการนั้นเริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นจึงเริ่มรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหา หรือ ผลกระที่เกิดขึ้น จากนั้นจัดเก็บหรือกำจัดขยะให้เหมาะสมตามลักษณะประเภทของขยะ เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่างๆ และป้องกันปัญหาการเกิดมลพิษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มกันของแต่ละหมู่บ้านในรูปแบบของคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อผลักดันให้ครัวเรือนคัดแยกขยะและนำขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขยะไปขาย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม