"การจัดการขยะในพื้นที่ตำบลป่าตึง"

| |
อ่าน : 5,765

ที่มา:วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากจัดการขยะ 12 ประเด็นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกปีผู้บริหารท้องถิ่นจึงจัดให้มีโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด บรรจุลงในแผนยุทธสาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกระบวนการนั้นเริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นจึงเริ่มรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหา หรือ ผลกระที่เกิดขึ้น จากนั้นจัดเก็บหรือกำจัดขยะให้เหมาะสมตามลักษณะประเภทของขยะ เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่างๆ และป้องกันปัญหาการเกิดมลพิษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มกันของแต่ละหมู่บ้านในรูปแบบของคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อผลักดันให้ครัวเรือนคัดแยกขยะและนำขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขยะไปขาย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม