โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่ จ.สุรินทร์

| |
อ่าน : 7,486

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่ จ.สุรินทร์ thaihealth

จ.สุรินทร์ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม  ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่ห้องประชุมรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสุขภาวะ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุสถิรคุณ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  246 แห่ง วิทยากรแกนนำ ผู้นิเทศอาสา และส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 320 คน พร้อมทั้งจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง จังหวัดสุรินทร์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยนายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายตั้งจดิษฐ์  สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน และลงนามในบันทึกข้อตกลง ดังกล่าว

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 9,427,250 และการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 770,000 บาท และได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรการฝึกอบรม สื่อต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางด้านวิชาการ จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งเป็นการสอดประสานการทำงานจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อ "ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง" ซึ่งเป็นพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้กับองคมนตรีในการจัดตั้ง "กองทุนการศึกษา" เมื่อปี พ.ศ. 2555

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม