จุดประกายฝันพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 4 ภูมิภาค

| |
อ่าน : 2,923

ที่มา : แฟนเพจ สถาบันอาศรมศิลป์ - Arsom Silp Institute of the Arts

ภาพประกอบจากแฟนเพจ สถาบันอาศรมศิลป์ - Arsom Silp Institute of the Arts

จุดประกายฝันพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 4 ภูมิภาค thaihealth

สถาบันอาศรมศิลป์ร่วมจุดประกายฝันพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 4 ภูมิภาค เพื่อคุณภาพเด็กไทยผ่านงานสัมมาชีพ

“การพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประกอบการสัมมาชีพ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างรายได้ แต่เป็นการสร้างเด็ก สร้างคน ให้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถอย่างบูรณาการทั้งสาระวิชาหลัก ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกับการเรียนการสอนผ่านการทำอาชีพ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งในแง่ทักษะการทำงาน ทักษะการทำมาหากิน ตลอดจนทักษะชีวิต” รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ วิทยากรกระบวนการผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ School Partner เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ครุสติสถาน กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายวางแนวทางพัฒนาโรงเรียนโครงการประชารัฐ 12 แห่ง ให้เกิดการบูรณาการวิชาไปพร้อมกับพัฒนาการประกอบสัมมาชีพ ซึ่งกระบวนการอบรมเป็นการเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม 1 วันพร้อมกับตัวแทนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นจิตอาสาในโครงการฯ หรือที่เรียกว่า SP (School Partner)

ภาคเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการชมวีดีทัศน์ “เชิดชูพระคุณครูผู้ก่อตั้ง โรงเรียนวรรณวิทย์” ที่ช่วยกระตุ้นและเสริมแรงให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ย้อนทวนคุณค่าความเป็นครูและจิตวิญญาณครูโดยเฉพาะบทบาท ผอ.ผู้นำโรงเรียน อันมีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กในชุมชนอย่างไม่ย่อท้อแม้จะพบเจออุปสรรคมากมาย โดยวิทยากรเน้นถึงบทบาท “ครูของครู” นั่นคือ ผู้บริหารโรงเรียน หรือ ผอ. ที่จะนำพาครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมบทบาทสมมุติ โดยให้ SP รับบทเป็นผู้ปกครองเลือกโรงเรียนให้ลูก เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ ผอ.ได้เห็นความต้องการที่แท้จริงของพ่อแม่ที่ฝากความหวังไว้กับโรงเรียน ทั้งยังช่วยเป็นกระจกสะท้อนแนวทางพัฒนาโรงเรียน อันอยู่บนฐานของการพัฒนาจิตใจ และคุณธรรมในตัวเด็ก รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ แนวทาง Active learning และบูรณาการ ที่ผ่านการลงมือทำจริง ที่นำไปสู่การเข้าใจในสิ่งที่ทำอย่างรู้คุณค่า ที่ไม่ใช่เป็นเพียงโครงการตามนโยบาย

จุดประกายฝันพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 4 ภูมิภาค thaihealth

กิจกรรมเหล่านี้ ผอ.และ SP ต่างได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่างและอยู่บนเป้าหมายเดียวกันเพื่อผลักดันให้เกิดคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่เด็กอย่างแท้จริง ช่วยดึงพลังและหัวใจแห่งความเป็นผู้นำโรงเรียนของผอ. ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

“กระบวนการในวันนี้ เป็นการดึงความดีงามที่อยู่ในใจออกมา แล้วร่วมกันแบ่งปันผ่านการสะท้อนเรื่องราว เกิดความเชื่อมั่นที่จะชวนให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทำ แบบ active learning ให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างชื่นชมว่าดีจริง เป็นการเติมความงอกงามในจิตใจคน” ผอ.ปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า จ.น่าน

หนึ่งในเสียงสะท้อนจาก SP ดูแลโรงเรียนพื้นที่จังหวัดน่านในฐานะที่ส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจปัญหาของโรงเรียนอันมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ความจำกัดของนโยบายที่ปิดกั้นการพัฒนาครูและเด็ก หรือการมองข้ามความสุขของนักเรียน โดยยึดมั่นกับผลคะแนนโอเน็ต หรือการยัดเยียดสาระทางวิชาการที่มากเกินไป

“หลังจากร่วมกิจกรรมบทบาทสมมุติ ได้คุยกับ ผอ.โรงเรียน ทำให้เห็นว่า โรงเรียนมีต้นทุนเดิม ทั้งโรงเรียน ศักยภาพในตัว ผอ.และการสนับสนุนของชุมชนท้องถิ่น เห็นปัญหาและอุปสรรค เพื่อการคิดอ่านร่วมกัน ที่จะพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ไปที่เด็ก” คุณทิพมณฑา บุญเกิด SP ตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์

(โรงเรียนแกนนำโครงการประชารัฐภายใต้การดูแลของมูลนิธิสยามกัมมาจล ประกอบด้วยโรงเรียนวัดลาดตาล โรงเรียนวัดดาว จ. สุพรรณบุรี โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จ. เพชรบุรี โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ โรงเรียนบ้านสว้า จ. น่าน โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี โรงเรียนลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านคลองโยง จ.นครปฐม โรงเรียนบ้านท่าค้อ จ.นครพนม โรงเรียนบ้านเทพประทับ จ.หนองคาย โรงเรียนบ้านปงหัวหาด จ.แพร่ โรงเรียนราชานุเคราะห์ จ.พะเยา)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม