เวทีสัปปายะ อะวอร์ด ครั้งที่ 1

| |
อ่าน : 2,447

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

เวทีสัปปายะ อะวอร์ด ครั้งที่ 1 thaihealth

เวทีสานพลังเครือข่ายชุมชนแลกเปลี่ยน เรียนรู้เชิดชูอาสาสมัครนักรณรงค์ภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. สัปปายะ อะวอร์ด ครั้งที่ 1 เวทีสานพลังเครือข่ายชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูอาสาสมัครนักรณรงค์ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและสมาคมสร้างสุขภาคเหนือตอนล่างจัด “เวทีสานพลังเครือข่ายชุมชนแลกเปลี่ยน เรียนรู้เชิดชูอาสาสมัครนักรณรงค์ภาคเหนือตอนล่าง” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุด E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดงาน กล่าวว่า จากการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่างที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 10 ปี พบว่า ชุมชนเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่จะสามารถปกป้องตนเองจากปัญหาเหล้า-บุหรี่ได้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จึงมีการคัดเลือกชุมชนใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เสนอให้เป็นชุมชนรูปธรรมปลอดเหล้าซึ่งมีจำนวน 277 ชุมชน โดยปีที่ผ่านมาได้จัดเวทีสานพลังชุมชนจนได้ข้อสรุปแนวทางที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งและมีแนวทางในการเดินหน้ารณรงค์งดเหล้า/บุหรี่อย่างชัดเจนในปี 2560 จึงเกิด “เวทีสานพลังเครือข่ายชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูอามาสมัครนักรณรงค์ภาคเหนือตอนล่าง” ต่อเนื่อง ภายใต้ Concept คำว่า “สัปปายะ อะวอร์ด” ที่มุ่งหวังให้เป็นรางวัลสำหรับ”พื้นที่สุขสบาย ปลอดภัย” ในสังคม ชุมชน เทศกาล ซึ่งมีหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่ายที่ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จนเป็นที่ประจักษ์ สามารถพิสูจน์ได้ว่าสังคมชุมชน เทศกาลและองค์กรสัปปายะนั้น เอาชนะเหล้า-บุหรี่ได้ ส่งผลถึงการมีสังคมที่อยู่สบาย ปลอดเหล้า-บุหรี่ ปลอดภัยจากอาชญากรรม การประทุษร้ายกัน และผู้คนก็มีสติในการดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่างองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวถึงเวทีสานพลังเครือข่ายชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูอามาสมัครนักรณรงค์ภาคเหนือตอนล่างว่า จะมีการมอบรางวัลให้กับบุคคล ชุมชนและหน่วยงาน ที่ได้เข้ามาทำงานเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันจนมีผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคล ชุมชนและหน่วยงานที่ได้เข้ามาทำงานเพื่อสังคมให้ทำงานต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ โดยโล่รางวัลจะมีการแบ่งตามยุทธศาสตร์ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มี 4 ยุทธศาสตร์ 4 รางวัล ดังนี้

เวทีสัปปายะ อะวอร์ด ครั้งที่ 1 thaihealth

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ชุมชนรูปธรรมสู้เหล้า คือรางวัลชุมชนสัปปายะ มอบให้กับชุมชนบ้านหัวแทหมู่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย(พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) มอบให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพื้นที่สร้างสุข ด้วยเทศกาลงานบุญประเพณีปลอดเหล้า มอบให้กับ เทศกาลลอยกระทงสายปลอดเหล้า จังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านภาคีเครือข่ายอาสาสมัครนักรณรงค์งดเหล้า มอบให้กับ เครือข่ายคนเห็นคน จังหวัดอุตรดิตถ์

นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรสัปปายะอะวอร์ดให้กับตัวแทนทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ดีเด่นใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รวมถึงการมอบ” เข็มกลัดคนหัวใจเพชร” ให้กับบุคคลที่สามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิตหลังจากงดเหล้าครบพรรษามามากกว่า 3 ปี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกได้ว่าพวกเขาคือคนที่จิตใจแข็งแกร่งดุจเพชร เป็นบุคคลต้นแบบในการเลิกเหล้า

ทั้งนี้จากการจัดงานทั้งหมดมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้รางวัลกับบุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่ได้เข้ามาทำงานเรื่องของการรณรงค์งดเหล้าซึ่งเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่งให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไปในปีข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมสานพลัง วางแผน หาแนวความคิด วิธีการต่างๆ ร่วมกันเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงานรณรงค์งดเหล้าในปี 2560 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม