ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน

| |
อ่าน : 3,561

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน thaihealth

การจะสร้างพื้นฐานของการ พัฒนาคนในประเทศให้เข้มแข็ง และ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้น คนในประเทศต้องมีรากฐานเรื่องรักการอ่าน การเขียนควบคู่ไปกับมีความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

จากพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีกระแสรับสั่งกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการว่า อยากให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จึงได้จัด โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ชุมชนตลาดนัดชวนอ่าน พร้อมมอบป้ายโครงการฯ ให้กับ สำนักงาน กศน.จังหวัดกรุงเทพมหานครและสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ในงาน "ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน thaihealth

ทั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะของผู้ขับเคลื่อนสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่าน โดยดำเนินงานผ่านแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งทำหน้าที่จุดประกายการอ่านให้กับประชาชนทั่วทุกจังหวัด ได้รับมอบโล่ผู้สนับสนุนโครงการฯ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เป็นผู้แทนรับมอบ

ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน thaihealth

พร้อมกันนี้ ดร.นพ. ไพโรจน์ ได้เปิดเผยกล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนแผนการอ่านของคนไทยว่า เป้าหมายสูงสุดของ สสส. คือการทำให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา การอ่านเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญที่จะกระจายความรู้สู่ประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากหนังสือ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ

"สสส. เล็งเห็นว่าช่องทางการอ่านเป็นงานสำคัญที่เราต้องเข้าไปทำงานร่วม โดยทำงานตั้งแต่ผลิตเนื้อหา การสื่อสารประชาสัมพันธ์และเข้าถึงประชาชน โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายของ สสส. เช่น แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อหนุนเสริมเรื่องออกระเบียบนโยบายต่างๆ และร่วมทำงานปูพรมในระดับพื้นที่ โดยมีพื้นที่ต้นแบบและขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

โครงการวันนี้ เราได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยากให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เราจึงออกแบบร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันให้เกิด โครงการฯ นี้ขึ้น และเปิดตัวโมเดลในพื้นที่ ซึ่งทาง กศน.ได้รับมอบในการขับเคลื่อนสู่โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ใน 77 จังหวัด ซึ่งจะทำให้เข้าถึงประชาชนทั่วทั้งประเทศและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมายการทำงานของ สสส." ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิต สุขภาวะ สสส. กล่าว

ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน thaihealth

สำหรับแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันเรื่องการอ่านสู่ทุกจังหวัดด้วยโครงการดีๆ มากมายอย่าง แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. นั้น สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนฯ ได้เล่าถึงสถานการณ์การอ่านในปัจจุบันว่า จำนวนสถิติของการอ่านในระดับชาติ ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่า งานที่แผนงานฯ ทำ และเครือข่ายการอ่าน ที่เราสร้างมีความเข้มแข็ง จนผลักดัน ให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็น วันหนังสือเด็กแห่งชาติ

"ในทศวรรษแห่งการอ่านนี้ เราจะเห็นความร่วมมือมากขึ้นจากภาคส่วนต่างๆ ยิ่งพระองค์ท่านทรงดำริเรื่องตลาดนัดการอ่าน มีห้องสมุดเคลื่อนที่ในตลาด ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี ด้านภาคีของแผนการอ่านฯ ผลักดันเรื่องการอ่านในชุมชนมากว่า 4 ปีแล้ว โดยมีต้นแบบอยู่ที่ จ.สุรินทร์ โดยการอ่านเข้าไปทำให้คนในพื้นที่เบิกบาน และขยับจากการอ่าน ไปสู่เรื่องอื่นๆ ด้วย จนมีลานการอ่านที่ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ที่เกิดจากตลาด  10 กว่าพื้นที่ และเริ่มจุดประกาย ความสนใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆ"  สุดใจ กล่าวอธิบาย

ตลาดนัดชวนอ่านสู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน thaihealth

เมื่อใดที่เราสามารถสร้าง เครือข่ายนักอ่านที่เข้มแข็งขึ้นมาได้ แน่นอนว่า "ชุมชน" ที่เข้มแข็งย่อมเกิดขึ้นตามมาด้วย และเมื่อนั้น  การพัฒนาประเทศสู่สถานะที่  'มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน' ของประเทศไทยก็จะไม่ใช่เรื่องเกินฝันอีกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม