365 วันด้านสุขภาพเพื่อคนไทยกินดีอยู่ดี

โดย
| |
อ่าน : 2,306

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลงาน "365 วัน กับความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลสุขภาพประชาชน" ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดทั้งด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

365 วันกับความมุ่งมั่นรัฐบาลดูแลสุขภาพประชาชน

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า 1 ปี ที่ผ่านมา เราได้พัฒนาระบบสุขภาพของไทย ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้ง 3 ด้านให้บรรลุเป็นรูปธรรม คือ นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย การพัฒนาระบบประกันสุขภาพต่อยอดเป็น 30 บาท ยุคใหม่เพิ่มคุณภาพ มีการบูรณาการสิทธิ์ลดความเหลื่อมล้ำ กองทุนสุขภาพคือ ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า เริ่มต้นในโครงการ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ์ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการขยายบริการ คือ การให้ยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งให้บริการล้างไตผ่านทางช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

"เรามีการพัฒนาระบบบริการ ในโรงพยาบาล ได้เร่งลดความแออัดผู้ป่วย ในโรงพยาบาลใหญ่ เพิ่มศักยภาพบริการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การบำบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้เสพยาและสารเสพติด ได้ให้การบำบัดผู้เสพ และการสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558"

นายวิทยากล่าวด้วยว่า ทางด้านผลงานนโยบายด้านความมั่นคงแห่งรัฐ มีการจัดทำโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รวม 453 โครงการ มีการรองรับสาธารณภัย จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย พ.ศ.2554 มี การจัดทีมแพทย์ฉุกเฉินและส่งหน่วยแพทย์ เครื่องที่ให้บริการประชาชน

"ส่วนผลงานนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยและผู้พิการ มาตรฐานการสร้างสุขภาพดี การขับเคลื่อน ให้ไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์ การบริการด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย การส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา การพัฒนา ขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ยาเสพติด โรคเรื้อรัง ดูแลประชาชน ในภาวะวิกฤติ การลงทุนด้านบริการสุขภาพ และผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ"

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม