เร่งพัฒนาเครือข่ายสร้างคนไทย 4.0

| |
อ่าน : 2,723

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เร่งพัฒนาเครือข่ายสร้างคนไทย 4.0 thaihealth

กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส ในระดับดี เพียงร้อยละ 1.6 เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้อง กันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Pre vention Excellence Strategic Plan Forum) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ว่า จากการทบทวนสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศไทย พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพมีน้อยมากและยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ โดยผลการสำรวจจากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา) ปี 2557 พบว่า ประชาชนในช่วงอายุ 15 - 55 ปี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 59.4 และระดับดีเพียงร้อยละ 1.6

เร่งพัฒนาเครือข่ายสร้างคนไทย 4.0 thaihealth

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน โดยการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็นระดับประเทศและระดับภาคบูรณาการทั้งในระดับบน (Top down) และระดับพื้นที่ (Bottom up) นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพทั้ง12 เขต และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพตามข้อเสนอแนะของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประชาชนจะอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพยอดเยี่ยม ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Self Management) และอยู่ในสังคมรอบรู้ (Literate Society) เพื่อเตรียมคนคนไทยให้แข็งแรงสุขภาพดีพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Pro motion and Prevention Excellence Stra tegic Plan Forum) โดยจัดทำแผนให้มีทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การนำแผนสู่การปฏิบัติ และมีระบบปฏิบัติการเปลี่ยนจากการทำงานตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละสำนัก กองต่างๆ เป็นการทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วน เป็นกลุ่ม (clusters) พึ่งพาอาศัยกัน มีความผูกพันและเห็นความสำคัญซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทำงานข้ามวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิม (Cross-functions) เข้าใจงานทุกระบบทำงานได้หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถด้านเทคโนโลยี และผลิตนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ พร้อมรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ของคนและสังคมไทย

"การผลักดันให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพยอดเยี่ยมจำเป็นต้องรวมพลังภาคีทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" และตอบโจทย์ผลลัพธ์ของชาติตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2560-2579 "มั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน" อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม