WHO ยก สสส.ต้นแบบหน่วยงานสร้างสุขภาพระดับโลก

| |
อ่าน : 2,773

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐ

WHO ยก สสส.ต้นแบบหน่วยงานสร้างสุขภาพระดับโลก thaihealth

"WHO" ส่งหนังสือถึง สธ. ยก สสส.ต้นแบบหน่วยงานสร้างสุขภาพระดับโลก แนะแก้ พ.ร.บ.สสส.การทำงานสร้างสุขภาพต้องอิสระ-มีงบประมาณที่เพียงพอ

จากที่กระทรวงสาธารณสุข จัดประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม และจะจัดขึ้นครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 เมษายน นั้น องค์การอนามัยโลก โดย ดร.แดเนียล เอ. เคอร์แทสซ์ (Dr.Daniel A. Kertesz) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข แสดงความเห็นกรณีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ว่า การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เวทีในการตัดสินใจด้านนโยบายระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และสมัชชาสุขภาพโลก ล้วนเห็นพ้องว่าประเทศต่างๆ ควรมีกลไกทางการเงินที่ทันสมัย เพียงพอ และยั่งยืน เพื่อรองรับงานด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้น กองทุนที่มีลักษณะคล้ายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงถูกจัดตั้งขึ้นทั่วโลก และองค์กรอนามัยโลกตระหนักดีว่า สสส. มีสถานะเป็นผู้นำในเรื่องดังกล่าวในไทยและต่างประเทศ ผ่านการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่ผ่านมา สสส.มีส่วนช่วยผลักดันให้นโยบายใหม่ๆ เช่น การควบคุมยาสูบเกิดขึ้น ช่วยขยายโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

"สสส.และโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันทั่วโลก ประสบความสำเร็จ เพราะยืนหยัดอยู่บนหลักพื้นฐานที่ชัดเจน และพิสูจน์แล้วว่าได้ผล หนึ่งในนั้นคือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งความเป็นอิสระด้านการเงิน การดำเนินการ และนโยบาย ทำให้ สสส. สามารถทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่าดี นอกจากนี้ ยังทำให้ สสส.มีความยืดหยุ่น สามารถปรับกลยุทธ์การทำงานให้เหมาะสมกับโอกาสและความท้าทาย โดยไม่ติดอยู่กับข้อจำกัดโครงสร้างงานด้านสุขภาพเดิม และรับมือกับความท้าทายด้านนโยบายที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี"

ดร.แดเนียล ระบุอีกว่า หลักการที่สำคัญมากต่อประสิทธิผลของงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ คือ การมีทรัพยากรที่เพียงพอ และมั่นคง จึงจะช่วยให้มาตรการต่างๆ เกิดความยั่งยืน และมีส่วนสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านการสาธารณสุขของไทยในระยะยาว ทั้งนี้ไทยใช้งบประมาณด้านสุขภาพประมาณร้อยละ 10 ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนาบางประเทศมาก ดังนั้น ไทยต้องใช้จ่ายด้านนี้มากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง ยกตัวอย่างกรณีการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิแก่ผู้สูงอายุ จะมากขึ้นเรื่อยๆ และจะเริ่มสร้างแรงกดดันต่อระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และงบประมาณของประเทศในไม่ช้า วิธีที่ดีที่สุในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพคือการเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ พันธสัญญาของไทยในการบรรลุเป้าหมายของโลก ทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และปฏิญญาว่าด้วยโรคไม่ติดต่อ และว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ ล้วนต้องการการลงทุนในด้านนี้ที่มากขึ้น

"องค์การอนามัยโลกมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ร่วมงานกับ สสส.อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนหลักการต่างๆ ที่เป็นหัวใจแห่งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ สสส. กล่าวคือความเป็นอิสระในการทำงานที่หลากหลายรอบด้าน และความเพียงพอและมั่นคงด้านการเงินในระยะยาวในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนไทย"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม