ทต.เวียงพร้าว ตำบลสุขภาวะสุขภาพดี

| |
อ่าน : 2,654

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ทต.เวียงพร้าว ตำบลสุขภาวะสุขภาพดี thaihealth

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว นำร่องตำบลสุขภาวะ สุขภาพดี บนวิถีพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และได้ขับเคลื่อนการพัฒนาที่มุ่งเป้าสู่การเป็น "ตำบลสุขภาวะ" ตั้งแต่ปี 2557 โดยเน้นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนท้องถิ่น เป็นตัวกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการ การบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ร่วมรับผลประโยชน์ การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจ เข้าถึง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว เล่าว่า เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ และการเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน และนำองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งได้มาจากปราชญ์ชาวบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน และบูรณาการกับภูมิปัญญาภายนอก ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ผ่านกระบวนการหารือ เวทีสัมมนาประชาคม จนเกิดเป็นชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตต้นแบบ

"ทางเทศบาลตำบลเวียงพร้าวได้มีการจัดตั้งศาลาอโรคยาบ้านทุ่งหลวง เพื่อเป็นสถานที่รักษาบำบัดผู้ป่วยโรคระบบกระดูก โดยได้รับการบริจาคเงินจากภาคประชาชนกว่า 1,200,000 ล้านบาท เป็นการสร้างให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนด้วยการเป็นหมอนวดแผนไทย ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรในชุมชนอีกด้วย"

ทต.เวียงพร้าว ตำบลสุขภาวะสุขภาพดี thaihealth

นอกเหนือจากนี้ยังมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ ที่มีการขับเคลื่อนงานผ่านแผนชุมชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการชุมชนโดยการพึ่งพาตนเอง เช่น กองทุนรถไถ การทำปุ๋ยหมักชุมชน การปลูกข้าวปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้เป็นการพึ่งพาตนเองตามแนวคิดปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยึดหลัก 4 หลักได้แก่ กิน แจก แลก ขาย การจัดตั้งกลุ่มน้ำหมักมูลสุกรบ้านป่าจี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพิ่มผลผลิตในการเกษตร

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว บอกต่อว่า เป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรมีการใช้สารเคมีทำให้มีต้นทุนสูงและเกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักมูลสุกรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต และลดการใช้สารเคมี ทำให้ชุมชนได้เห็นถึงผลกระทบที่ทำให้เกิดโทษโดยการใช้สารเคมี

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ทิ้งท้ายว่า การไปดูงานต้องไปดูทั้งที่ดีกว่าและแย่กว่า ดีเพราะอะไร แย่เพราะอะไร เมื่อมาแยกแยะจัดการข้อมูล จึงได้มุมมองต่างๆ มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของเรา พอ สสส. เข้ามาทำให้รู้วิธีจัดการตัวเอง มองเห็นปัญหาต่างๆ ชัดเจนขึ้น ชาวบ้านให้ความร่วมมือดี เพราะเป็นสิ่งที่ร่วมเสนอกันเข้ามา ถ้าชาวบ้านสนใจจริงจังเรื่องใดก็สนับสนุน การทำงานจิตอาสามันไม่ได้มีกันทุกคน ทุกเวลา มันมีเพิ่ม มีลด สิ่งหนึ่งนั้นเราต้องสร้างความภาคภูมิใจ เติมกำลังใจกันและกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม