เพชรบุรี...ดีจัง มาส่งต่อกัน

| |
อ่าน : 3,176

ที่มา : เว็บไซต์เพชรภูมิ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์เพชรภูมิ

เพชรบุรี...ดีจัง มาส่งต่อกัน thaihealth

เครือข่ายเด็กและเยาวชนเพชรบุรี...ดีจัง ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้มีชีวิต “เพชรบุรี...ดีจัง มาส่งต่อกัน”  บริเวณพื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี ถนนดำเนินเกษม ถนนคลองกระแชง ซอยริมน้ำ ตลาดริมน้ำ

โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร รอง ผวจ.เพชรบุรี นางศรีสมร เทพสุวรรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก 5 สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน นางศศิกานต์ พืชขุนทด รองผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน พร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันเปิดงาน ณ ท่าน้ำวัดพลับพลาชัย สวนอนุสรณ์สุนทรภู่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

น.ส.สุนิสา ประทุมเทือง อายุ 23 ปี แกนนำเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี...ดีจัง ผู้ประสานงานมหกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้มีชีวิต “เพชรบุรี...ดีจัง มาส่งต่อกัน” กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เด็กและเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี...ดีจัง ทั้ง 8 อำเภอ ร่วมกับ กลุ่มรักษ์ตลาดริมน้ำ ชาวชุมชนซอยริมน้ำ ชุมชนถนนอนามัย ชุมชนถนนดำเนินเกษม ชุมชนคลองกระแชง เทศบาลเมืองเพชรบุรี กศน.จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มช่างศิลปินเมืองเพชร  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันอาศรมศิลป์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี (กศน.เพชรบุรี) กลุ่มศิลปินถ่ายภาพและศิลปินวาดภาพ ชาวชุมชนตำบลนาพันสามและวัดนาพรม เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ชุมชนผึ้งน้อยมหัศจรรย์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จังหวัดเพชรบุรี ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน และกลุ่มเด็กและเยาวชนภาคีพื้นที่นี้ดีจังจาก 6 จังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สถานีภูธรตำรวจเมืองเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มดินสอสี สโมสรพื้นที่นี้...ดีจัง แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดงาน มหกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้มีชีวิต “เพชรบุรี...ดีจัง มาส่งต่อกัน” ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

เพชรบุรี...ดีจัง มาส่งต่อกัน thaihealth

น.ส.สุนิสา กล่าวต่ออีกว่า โครงการเพชรบุรี...ดีจัง เป็นกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนและพื้นที่สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้สื่อ ศิลปะชุมชน จนสามารถออกแบบ ผลิตสื่อและสร้างช่องทางเผยแพร่สื่อได้ด้วยตนเอง ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554  ซึ่งจากการดำเนินโครงการ มาอย่างต่อเนื่อง พบว่ากิจกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความฉลาดรู้ทางสื่อ  ความฉลาดรู้ทางสุขภาพ   และความตื่นรู้ทางปัญญา ได้อย่างทรงพลัง นำมาสู่การรณรงค์พื้นที่สุขภาวะทางปัญญา “เพชรบุรี...ดีจัง” สู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ตลอดถึงเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส สามารถต่อยอดและขยายผลให้มีความยั่งยืนต่อไป

“การดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมในชุมชนของกลุ่มเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมาร่วมกันจัดมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่ใจกลางเมือง ภายใต้ชื่อ เพชรบุรี..ดีจัง มาส่งต่อกัน ในครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับ เด็กและเยาวชน ตลอดจนครอบครัว และผู้สนใจทั่วไป ได้มาเรียนรู้ สื่อ ศิลปะ ของพื้นที่ชุมชนตามบริบทของพื้นที่หรือองค์กรที่มาร่วมจัดกิจกรรม สร้างสังคมการเรียนรู้ไร้พรมแดน ภายใต้แนวคิด “เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน” โดยมีเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง เป็นแกนนำออกแบบพื้นที่และกิจกรรมโดยใช้หลักการ 3 ส. คือ สื่อสาร สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี นำสังคมไปสู่ ชุมชน วิถี ชีวิต สุขภาวะ” น.ส.สุนิสา กล่าว

เพชรบุรี...ดีจัง มาส่งต่อกัน thaihealth

ผู้ประสานงานมหกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ กล่าวต่อไปอีกว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิด “พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้มีชีวิตต้นแบบ”สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยใช้สื่อศิลปะ วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐาน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ส่งเสริมแกนนำเยาวชนภาคีเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง ด้านการออกแบบและผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เกิดจากการเรียนรู้ชุมชน โดยมีรูปแบบและเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ แสวงหาความร่วมมือสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยการส่งต่อข้อเสนอเชิงนโยบายกับชุมชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างช่องทางในการสื่อสารพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม อีกทั้งยังส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มครอบครัว

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี...ดีจัง มาส่งต่อกัน เป็นการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย ชุมชนในพื้นที่จัดงาน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนหลายองค์กร โดยมีเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง เป็นแกนนำในการจัดมหกรรม พื้นที่จัดงานเป็นการเชื่อมต่อสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ทางสะพานใหญ่หน้าวัดมหาธาตุฯ และสะพานจอมเกล้า ใช้ถนนหลายสายในการจัด กิจกรรมมีทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ ภาคกลางวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ประกอบด้วย workshop การทำขนม การเสวนาถึงราชาเรื่องสั้น ชวนครูช่างนั่งคุย และเดินยิ้มริมน้ำ กิจกรรมภาคค่ำเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้

เพชรบุรี...ดีจัง มาส่งต่อกัน thaihealth

ซอยริมน้ำ และ ลานตั้งสวัสดิรัตน์ วิถีชุมชนซอยริมน้ำ ประวัติชุมชน เปิดบ้านชวนชมของสะสม เยี่ยมชมวิถีร้านค้า อาทิ ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ขนมแต่งงาน ร้านจักสาน ร้านฯลฯ ลานศิลปะ ดนตรี จัดกิจกรรมโดย กลุ่มรักษ์ตลาดริมน้ำ ชุมชนชาวตลาดและเครือข่ายเมืองเพชรในภาพ ค้นหามุมบันดาลใจในเมืองเพชรกับกลุ่มถ่ายภาพเฮฮาเมืองพริบพรี และศิลปินวาดภาพ ห้องสมุดชาวตลาด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดย กศน.เพชรบุรี พร้อมด้วยดนตรีและการแสดง

ถนนคลองกระแชง ช่วงสะพานใหญ่ถึงสะพานจอมเกล้า ถนนสายวัฒนธรรม พื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชน ศาลากลางบ้าน ชมดนตรี หนังกลางแปลง พบปะนักเขียนเมืองเพชร พร้อมอาหารอร่อยจากชุมชน จัดกิจกรรมโดย ชุมชนชาวถนนคลองกระแชง ถนนคลองกระแชง ช่วงสะพานจอมเกล้าถึงน้ำพุ ฮัลโหลโทรศัพท์ สัมผัสวิวัฒนาการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ชมตู้โทรศัพท์สร้างศิลป์ ณ ตึกองค์การโทรศัพท์

ถนนดำเนินเกษม จัดกิจกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้มีชีวิต สร้างงานศิลปะจากงานสกุลช่างเมืองเพชร โดยเครือข่ายเพชรบุรี..ดีจัง จาก 8 อำเภอ และองค์กรร่วมจัดในพื้นที่ท่าน้ำวัดพลับพลาชัย จัดกิจกรรมแม่น้ำยิ้ม ดำน้ำ ปั้นดิน ชมนิทรรศการกรุสมบัติแม่น้ำเพชร แหล่งเรียนรู้ผลงานวรรณกรรมสุนทรภู่ จัดโดยชุมชน ชมรมนักกลอนเมืองเพชร สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขณะที่ ลานรอบน้ำพุ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก โดยเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองเพชร ถนนหลังจวน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ชุมชนเมือง โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี...ดีจัง มาส่งต่อกัน thaihealth

ด้าน นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.เพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีสื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมชุมชนอยู่อย่างหลากหลาย การที่โครงการเพชรบุรี...ดีจัง ได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สื่อ ศิลปะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถออกแบบและเป็นผู้ผลิตสื่อ รวมถึงเป็นผู้สร้างช่องทางเผยแพร่สื่อด้วยตนเองได้นั้น เป็นการสร้างโอกาสให้คนได้เข้าถึงและมีประสบการณ์ตรง มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสร้างความรู้เท่า ความรู้ทัน  เข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุแห่งความดีและความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ในด้านต่าง ๆ นำไปสู่การตื่นรู้ และเกิดปัญญาในการดำรงชีวิตที่สมดุลและเป็นสุข สามารถทำให้เกิดการฟื้นคืนมาสู่ความนิยมของสื่อชุมชนหลายชนิด ทั้งด้านงานศิลปะ หัตถกรรม อาหาร และการแสดง พื้นที่สร้างสรรค์ที่เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ได้ขยายวงกว้างขึ้นในหลายชุมชน เกิดเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละชุมชน และการเรียนรู้ ก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ยังกระจายไปในครอบครัวและชุมชน

“การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือร่วมแรงกันของหลายภาคส่วน ทั้งชาวชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เป็นองค์กรร่วมจัด เครือข่ายเพชรบุรี...ดีจัง และเครือข่ายอื่น นอกจากเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกตามความสามารถและศักยภาพในด้านการผลิตสื่อของชุมชนแล้ว ยังเป็นการกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวของจังหวัดเพชรบุรี” ผวจ.เพชรบุรี กล่าวในท้ายที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม