สายด่วน 1784 รับมือภัยแล้ง

| |
อ่าน : 4,251

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สายด่วน 1784 รับมือภัยแล้ง thaihealth
แฟ้มภาพ

ปภ.เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่งเสริมทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำ พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บางแห่งมีปริมาณน้ำจำกัด จึงจำเป็นต้องจัดสรรน้ำไว้อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยประสานจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่ รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีที่เกิดภัย

รวมถึงจัดตั้งชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเป็นรายหมู่บ้าน ประเมินความต้องการใช้น้ำ จำนวนครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ และวางมาตรการแก้ไขปัญหากรณีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็นปัจจุบัน โดยแยกเป็น อำเภอ ตำบล หมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด รวมถึงตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้ใช้การได้เพียงพอ อีกทั้งกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งการป้องกันปัญหาอาชญากรรม การป้องกันโรคระบาด และดูแลสุขภาพอนามัยในช่วงฤดูร้อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย

รวมถึงเร่งสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำ และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนทราบ รวมถึงรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ โดยปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย และมีตลาดรองรับผลผลิต นอกจากนี้ ให้วางแผนการจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึง โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ด้วยการจัดรถบรรทุกน้ำและระดมรถสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำต่างๆ ไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา

อีกทั้ง ใช้ประโยชน์จากน้ำทุกแหล่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำตามมาตรการ "1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ" ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำไปยังพื้นที่ขาดแคลน รวมถึงประสานจัดทำฝนหลวงในช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย ตลอดจนวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการแย่งน้ำ โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยทหารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ กำหนดข้อตกลงในการใช้น้ำร่วมกัน โดยเฉพาะบริเวณที่มักมีการลักลอบสูบน้ำและเกิดปัญหาการแย่งน้ำ เพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ ทำให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ที่สำคัญ ให้จังหวัดยึดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม