สสส.ผนึกภาคีฯ ประกาศปฏิญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

| |
อ่าน : 3,488

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

สสส.ผนึกภาคีฯ ประกาศปฏิญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส.ผนึกภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กว่า 3,000 คน ประกาศปฏิญญาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามรอยพ่อพอเพียง-พึ่งพาตนเอง พร้อมน้อมนำ 89 กิจกรรม ปฎิบัติบูชาอาสาทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ​​พลอดุลยเดช “หมอประเวศ” หนุนชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2560 โดยมีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้แก่ “ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน” จำนวน 39 แห่ง ที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

สสส.ผนึกภาคีฯ ประกาศปฏิญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน thaihealth

ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาพิเศษ “ชุมชนท้องถิ่น...ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” ว่า หากชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งจะเป็นฐานรากที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายของความยั่งยืนคือการมีสุขภาพดี มีอายุยืน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขสมดุลย์ โดยอาศัย 3 แนวทางสำคัญ คือ ปรัชญาแห่งความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การปฏิบัติโดยองค์กรท้องถิ่น และการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านทั้งศีลธรรม วัฒนธรรม การศึกษา ระบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และเศรษฐกิจ

สสส.ผนึกภาคีฯ ประกาศปฏิญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน thaihealth

ด้าน  ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า การขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  เป็นทิศทางการพัฒนาของสังคมโลก ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่พอเพียงและยั่งยืนที่ชุมชนท้องถิ่นไทยจำนวนมากมุ่งดำเนินงานอยู่ การทำงานของสสส.ด้านการสร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วง 15 ปี ก็ได้มุ่งเป้าที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ  SDGs  ทั้งหมดอย่างน้อย  12   เป้าหมาย จาก  17  เป้าหมายอยู่แล้ว โดยเฉพาะเป้าหมายที่  3  การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาสร้างเสริมปัจจัยเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาพโดยตรง และกับปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ ดังนั้น เป้าหมายและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชาคมโลกและรัฐบาลไทยร่วมกันกำหนดขึ้นนี้ จึงเป็นทิศทางสำคัญที่ช่วยงานสร้างเสริมสุขภาพทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม และครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาชุมชนด้วย

สสส.ผนึกภาคีฯ ประกาศปฏิญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน thaihealth

นอกจากนี้ภายในงาน นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้นำเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการและครือข่ายผู้นำพัฒนาชุมชน รวมกว่า 3,000 คน ประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นตามรอยพ่อ พอเพียง พึ่งพาตนเอง และประกาศเจตนารมรณ์ 89 กิจกรรม ปฎิบัติบูชาอาสาทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน 9 กลุ่มกิจกรรม คือ 1.การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2.การปรับภูมิทัศน์ 3.การศึกษา 4.อาหารปลอดภัย 5.ความเกื้อกูลและช่วยเหลือกัน 6.งด ลด เลิกอบายมุข 7.กิจกรรมสุขภาพกายและใจ 8.ความปลอดภัย และ9.สร้างจิตสำนึก น้อมนำไปสู่การปฎิบัติทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับกลุ่ม/องค์กร และระดับชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม