กินผัก-ผลไม้ 'ปลอดภัย ต้านโรค'

| |
อ่าน : 15,565

ที่มา : ข่าวสด 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

กินผัก-ผลไม้ \'ปลอดภัย ต้านโรค\' thaihealth

คนไทยกินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ แถมยังรับประทานอาหารไม่ได้สัดส่วน มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มขึ้นทุกปี ในทางกลับกัน หากผู้บริโภคกินผักและผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้าง ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไม่ต่างกัน แล้วจะทำอย่างไรให้การเลือกกินผัก ผลไม้ได้ประโยชน์สูงสุด

ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกับรณรงค์และประกาศให้ "ปี 2560 เป็นปีแห่งการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย" เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค และลดปริมาณความเสี่ยงของเกษตรกรไทยที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลการคัดกรองความเสี่ยงโดยการ เจาะเลือดเกษตรกรที่สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พบว่า เกษตรกรมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี  2555-2559 อยู่ที่ 33% และในปี 2559 อยู่ที่ 37% นอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงที่สารพิษเหล่านี้จะตกค้างในพืชผักที่ประชาชนบริโภคเข้าไป

กินผัก-ผลไม้ \'ปลอดภัย ต้านโรค\' thaihealth

ข้อมูลจากการสุ่มตรวจสุขภาพประชากรไทยใน 21 จังหวัด พบว่า กลุ่มคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น ที่บริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอ ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ประชาชนควรบริโภคผักและผลไม้วันละ 400 กรัม จึงจะอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะและสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อย่างโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน รวมถึงโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ได้ เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) แก่ประชาชนผ่านโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการเด็กไทยแก้มใส ที่เน้นให้เด็กและเยาวชนหันมาบริโภคผัก ผลไม้เพิ่มขึ้น โครงการหวานพอดีที่ 4 กรัม ที่มุ่งสร้างให้ประชาชนเกิดความรับรู้การบริโภคน้ำตาลที่พอเหมาะในแต่ละวัน โครงการพักตับครบพรรษา ที่นอกจากจะเชิญชวนให้ประชาชน งดเหล้าให้ครบพรรษาแล้ว  ยังเป็นกุศโลบายที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน

กินผัก-ผลไม้ \'ปลอดภัย ต้านโรค\' thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคผักและผลไม้วันละ 400 กรัม เพื่อโภชนาการที่ครบถ้วน และยังคำนึงถึงความสำคัญของการล้างผักด้วยวิธีที่ถูกต้อง จึงได้จัดทำอินโฟกราฟิก 'วิธีล้างผักง่ายๆ ช่วยลดสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง' เพื่อสื่อสาร ให้ประชาชนทั่วไปที่อาจยังไม่ทราบวิธีการล้างผักที่ถูกต้อง ดูอินโฟกราฟิกดังกล่าวแล้วสามารถปฏิบัติตามได้เลย หลังจากนี้ สสส. ยังจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารและกระตุ้นให้ประชาชนได้ เห็นความสำคัญถึงเรื่องดังกล่าว และทางหน่วยงาน จะเพิ่มบทบาทในการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและชี้ให้เห็นประโยชน์ความสำคัญของการบริโภคผักผลไม้ปลอดสารพิษ

กินผัก-ผลไม้ \'ปลอดภัย ต้านโรค\' thaihealth

นอกจากนี้ สสส. ยังดำเนินงานร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดช่องทางจัดจำหน่ายผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพอย่าง 'มูลนิธิสังคมสุขใจ' ภายใต้แนวคิดการดำเนินงาน 'สามพรานโมเดล' ในพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้ากลุ่มสุขภาพ เขตภาคกลางตอนล่าง ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า มูลนิธิสังคมสุขใจ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ทำให้ในท้องที่เกิดภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ทำให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญและเปลี่ยนจากการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น จึงทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อผัก ผลไม้ปลอดสารเคมีจากพื้นที่เพาะปลูกอย่างแท้จริง และ จ.นครปฐม ยังมีเป้าหมายดำเนินงานในการขับเคลื่อนสู่กลุ่มจังหวัดที่มีผลผลิตปลูกพืชผักปลอดสารพิษต่อไป

นอกจากการบริโภคผักผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอแล้ว การเลือกบริโภคผักผลไม้ที่สะอาดปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรให้ความใส่ใจ เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคในระยะยาว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม