ชู 4 โครงการสร้างเด็กสุขภาพดี

| |
อ่าน : 4,990

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ชู 4 โครงการสร้างเด็กสุขภาพดี thaihealth

แฟ้มภาพ

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขขานรับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติจริงด้วย 4 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สพป.อ่อนหวาน โครงงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ และโครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน พร้อมจัดกิจกรรมประกวดเมนูผักกุ๊กน้อยละเลงครัว ส่งเสริมให้เด็กไทยสุขภาพดี

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดีปี 2560 ว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เกิดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน มุ่ง เน้นกระบวนการเชิงนโยบายเพื่อจัดการ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยของเด็ก ครอบคลุม 4 โครงการหลัก ได้แก่ 1) โครง การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เป็นรูปแบบการดำเนินงานที่เน้นให้มีการทำงานเป็นทีมเกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันได้ โรงเรียนมีการดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายจนสามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยมในปี 2560 จำนวน 14 เครือข่าย และเครือข่ายโรงเรียนเด็ก ไทยฟันดีระดับดีมากจำนวน 8 เครือข่าย 2) โครงการ สพป.อ่อนหวาน เป็นโครงการที่มุ่งจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการดำเนินงานทันตสุขภาพ โดยมีแนวคิดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดูแลโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนที่งดขายและให้บริการน้ำอัดลมในโรงเรียน ซึ่งมี สพป. ที่ดำเนินการสำเร็จแล้วและรับรางวัลในปีนี้ 6 สพป.

          3) โครงการโครงงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ ที่มุ่งสร้างความท้าทาย รวมทั้งกระตุ้นให้โรงเรียนต่าง ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงงานสุขภาพที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่ และมีความต่อเนื่อง ยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียน มีโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ลดปัญหาสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียน อื่น ๆ พัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปจำนวน 26 โครงงาน และ  4) โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน กิจกรรมประกวดเมนูผักกุ๊กน้อยละเลงครัวเพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนกินผักในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งมีเมนูอาหารผักที่ชนะเลิศระดับประเทศ 39 เมนู" นายแพทย์ณัฐพร กล่าว

          รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้นำแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการทำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมุ่งประเด็นเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนและบุคลากร โดยร่วมกับโรงเรียน และชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง ประกอบกับรัฐบาลกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาด้วยการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการเรียน การสอนตามปกติทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้จนนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ปัจจุบันมีโรงเรียนรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทั้งประเทศ มากกว่า 1,000 เครือข่าย 9,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบและครบวงจร

          ด้าน แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกล่าวว่า กรมอนามัยมีการดำเนินงานด้านโภชนาการในทุกกลุ่มวัย ในเด็กวัยเรียนพบว่ากินผักน้อยลง ซึ่งตัวชี้วัดด้านสุขภาพ คือ สูงดีสมส่วน ที่มาจากโภชนาการที่เหมาะสม คือ อาหารดี  การออกกำลังกาย การดื่มนมจืด และกินผักหลากสีในปริมาณที่เหมาะสม จึงเป็นที่มาของกิจกรรมเมนูผักกุ๊กน้อยละเลงครัวทางกรมอนามัยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีศูนย์อนามัยประสานงานในแต่ละเขตสุขภาพ จัดการประกวดในระดับเขต ด้วยการทำอาหารเมนูผัก  เน้นคุณค่าทางโภชนาการรับประทานได้อร่อยด้วย ประกอบด้วยอาหาร 3 ประเภท คือ อาหารชุดที่เป็นสำรับ อาหารจานเดียว และอาหารว่าง ให้เด็กเตรียมอุปกรณ์เอง มีโรงเรียนผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 13 โรงเรียน จากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้  ผลการประกวดเมนูผักกุ๊กน้อยละเลงครัวระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา) จังหวัดสุรินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนธรรมิกาวาส จ.ชัยนาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนรอตเสวกวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียน วัดลาดสนุ่น จังหวัดปทุมธานี การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปขยายต่อและก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม