กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโพนก่อ

| |
อ่าน : 2,534

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ผ้าพื้นเมือง โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโพนก่อ thaihealth

บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 มีการปลูกต้นครามที่นำมาใช้ในการผลิตผ้าย้อมคราม

ผ้าย้อมครามทำมาจากสีธรรมชาติ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม โดย วงค์ ลีพรม ได้ทดลองทอผ้าย้อมครามจนเกิดความชำนาญ จึงชักชวนสตรีในหมู่บ้านมารวมกลุ่ม และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ในปี 2554 เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาและงานฝีมือ รวมถึงจัดหาตลาดจำหน่ายผ้าที่สมาชิกผลิต

ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าย้อมครามมีสมาชิกเป็นแม่บ้านชาวโพนก่อ จำนวน 20 คน ใช้การระดมทุนของสมาชิกภายในกลุ่ม บนฐานการผลิตแบบพึ่งตนเอง โดยใช้ต้นครามที่ปลูกเองในพื้นที่เป็นวัตถุดิบหลัก ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและวิทยากรจากหน่วยงานพัฒนาชุมชน อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้คนแต่งกายด้วยชุดผ้าคราม ประกอบกับมีการคิดค้นลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้ผ้าย้อมครามได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมครามสามารถสร้างรายได้อย่างน้อยเดือนละ 5,000 บาทต่อคน ทั้งยังทำให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม