10 ปี ลดการตั้งท้องในวัยเรียน 50%

| |
อ่าน : 5,576

ที่มา : สปริงนิวส์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมือง

10 ปี ลดการตั้งท้องในวัยเรียน 50% thaihealth

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 องค์กรหลักตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 หัวข้อ เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น: เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ

5 องค์กรหลักตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย องค์การกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA และเครือข่ายเยาวชน จัดการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 หัวข้อ เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น: เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากเครือข่ายการทำงานสู่การพัฒนานโยบายและมาตรการในการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น โดยมีศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธาน

ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันจะพบปัญหาการเกิดน้อยด้อยคุณภาพ เนื่องจากสัดส่วนการทดแทนประชากรที่ลดลง ขณะที่ปัญหาแม่วัยรุ่นมีจำนวนมากขึ้น โดยข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2558 มีจำนวนหญิงคลอดบุตรวัย 10-19 ปี จำนวน 104,289 คน หรือเฉลี่ยวันละ 286 คน คิดเป็นอัตราสูงถึงร้อยละ 15 ของการคลอดทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย การทอดทิ้งทารก และคุณภาพของประชากรที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

10 ปี ลดการตั้งท้องในวัยเรียน 50% thaihealth

“การทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น ไม่สามารถทำสำเร็จได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นต้องอาศัยการระดมสรรพกำลังและการทำงานในหลายด้านร่วมกัน ทั้งภาคการศึกษา สาธารณสุข ท้องถิ่น สถานประกอบการ มูลนิธิ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมด้วย ตั้งแต่ท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน จนถึงจังหวัด ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยในฐานะฝ่ายเลขานุการตามกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องมีข้อมูลเพื่อป้อนให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วม สิ่งสำคัญในการทำงานคือต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น เข้าใจผู้ร่วมงานต่างหน่วยงาน เพื่อให้เข้าถึงใจวัยรุ่นและพึ่งเราได้ การห้ามวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เชื่อว่าไม่สามารถห้ามกันได้ แต่จะทำอย่างไรให้ได้ข้อมูลการป้องกันที่ถูกต้อง ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ดังนั้นข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์จึงต้องถูกต้องและเรียลไทม์ เพื่อให้เป้าหมายการทำงานร่วมกันคือ ในอีก 10 ปี จะลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ได้ 50%สำเร็จ โดยสสส.ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถือเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สสส.ให้ความสำคัญ ที่ผ่านมาจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และลงลึกในทางปฏิบัติระดับพื้นที่ จำนวน 20 จังหวัดนำร่อง เพื่อสนับสนุนในการพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพราะพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ถือเป็นประตูสำคัญสู่การทำงานร่วมกันในระดับนโยบาย สิ่งที่จะตามมาคือการเชื่อมโยงจากนโยบายไปสู่กลไกในทางปฏิบัติเชิงพื้นที่ ทั้งระบบที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน สถานบริการสุขภาพ ท้องถิ่น องค์กรการจ้างงาน และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีโอกาสบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม