วิกฤตหมอกควัน 60 วันห้ามเผา

| |
อ่าน : 4,672

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

วิกฤตหมอกควัน 60 วันห้ามเผา thaihealth

แฟ้มภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประกาศช่วงวิกฤตหมอกควัน 60 วันห้ามเผา 15 ก.พ.-15 เม.ย. โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 15 (4)

          นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี พื้นที่จังหวัดแพร่มักประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาพื้นที่ป่า การเผาพื้นที่การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ สภาวะอากาศที่แห้งแล้งและนิ่ง ความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุม ทำให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนบดบังทัศนวิสัย และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอีกด้วย

          ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 15 (4) จึงกำหนดให้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน ปีนี้ เป็นช่วงวิกฤตหมอกควัน และกำหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในท้องที่ จ.แพร่ เป็นเขตควบคุมไฟป่า โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 โดยห้ามเผาพื้นที่ป่า ขยะมูลฝอย เศษกิ่งไม้ ใบหญ้า ในทุกพื้นที่ตลอดจนห้ามจุดไฟเผาบริเวณสองข้างทาง และพื้นที่ทางการเกษตร ในช่วงวิกฤตหมอกควัน ให้จัดทำแนวกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทางและพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา ก่อนถึงช่วงวิกฤตหมอกควัน ให้จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการไถกลบ หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ทำปุ๋ยหมัก อัดแท่งเป็นอาหารสัตว์ นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น และให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันและลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มข้นในช่วงวิกฤตหมอกควัน

          ทั้งนี้ หากผู้ใดจุดไฟเผาป่า หรือกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัสดุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่าเถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ ผู้กระทำผิดจะถูกระวางโทษทั้งจำและปรับ

          นอกจากนี้ หากพบเห็นไฟไหม้ป่า แจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5451-1637,0-5453-3680 สายด่วน 1784 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า โทรศัพท์ 0-5452-1568 ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ โทรศัพท์ 0-5464-1082 หรือที่ว่าการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม