กรมอนามัย เผย 10 ปัญหาสุขภาพรุมชาวเหนือ

โดย
| |
อ่าน : 5,386

 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนยังคงประสบกับปัญหาสาธารณสุข 10 อันดับ ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง  เตรียมขับเคลื่อนอำเภอร่วมแก้ปัญหาและเฝ้าระวังสุขภาพทุกกลุ่มวัยภายใต้โครงการอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข  อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ปัญหาสุขภาพของคนไทย  ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง ยังคงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย ลำพูน  ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน พบปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 10 อันดับ ได้แก่ โรคเบาหวาน ปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อย อัตรามารดาตายสูง การดูแลผู้สูงอายุ ผลกระทบจากภาวะหมอกควัน ปัญหาการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การจัดการขยะภาวะโลกร้อน และฟันผุในเด็ก

นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า ในปี 2556 นี้ กรมอนามัยได้เตรียมดำเนินการแก้ปัญหาสุขภาพใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้การดำเนินงานโครงการอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว ให้เป็นอำเภอที่มีการวางรากฐานของระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานต่าง ๆ ของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของสถานบริการสาธารณสุข มีมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นร่มใหญ่และมีมาตรฐานย่อยเป็นองค์ประกอบ เช่น green & clean hospital โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว คลินิกบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น คลินิกคนไทยไร้พุง (dpac) เป็นต้น

นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อว่า ในส่วนของสังคมชุมชนมีมาตรฐานตามสถานที่ต่างๆ (settings) เช่นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน วัด ชุมชน เป็นต้น ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นร่มใหญ่และมีมาตรฐานต่าง ๆ ของกรมอนามัย เช่น ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  ตลาดสด น่าซื้อ สวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ สุขาสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (has)    เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามประเด็นปัญหา ได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย ทันตสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีระบบเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 “ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวกรมอนามัยได้กำหนดตัวชี้วัดในการเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพแต่ละกลุ่มวัย เริ่มตั้งแต่กลุ่มแม่และเด็ก อาทิ การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดไม่เกิน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัมไม่เกินร้อยละ 7  ให้ทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 อัตราการตายของมารดาไม่เกิน 18 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการทางสติปัญญาสมวัย    ร้อยละ 90  เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุไม่น้อยกว่าร้อยละ 41 

สำหรับในกลุ่มวันเรียนวัยรุ่น มีการเฝ้าระวังนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ให้มีส่วนสูงตามเกณฑ์ร้อยละ 80  มีรูปร่างสมส่วนร้อยละ 77 นักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป ปราศจากโรคฟันผุไม่น้อยกว่าร้อยละ 45  และให้สัดส่วนแม่อายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดบุตรลดลง  และกลุ่มสุดท้ายคือวัยทำงาน กำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวปกติในผู้ชายร้อยละ 80 ผู้หญิงร้อยละ 50 กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานป่วยเป็นเบาหวานไม่เกินร้อยละ 5 และผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 52” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า การขับเคลื่อนให้เกิดอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว สาธารณสุขอำเภอนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะประยุกต์กลวิธีในการขับเคลื่อนให้สอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของประชาชนในอำเภอทุกกลุ่มวัย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยตั้งแต่  แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ  มีทักษะในการสร้างเสริมให้ตนเองมีสุขภาพดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป                                             

 

 

ที่มา : กลุ่มสื่อสารองค์กร กรมอนามัย 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม