โพลชี้ “คนไทยใจซื่อ” หายาก จี้ พ่อแม่สั่งสอน

โดย
| |
อ่าน : 5,208

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ กรณีปัญหาคอรัปชั่นในปัจจุบัน ณ วันนี้ พบว่า "ความซื่อสัตย์ สุจริต" เป็นสิ่งที่ต้องเร่งปลูกฝังโดยด่วน ทั้งนี้เพราะปัญหาของนักการเมืองไทยที่ต้องเร่งแก้ไข 5 อันดับแรก  จากผลการสำรวจ ได้แก่

ร้อยละ 40.11 การทุจริต คอรัปชั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง

ร้อยละ 26.52 ขาดความสามัคคี ขัดแย้งแตกแยก ใส่ร้ายป้ายสีกัน

ร้อยละ 13.46 แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพรรคพวก

ร้อยละ 10.87 การใช้อำนาจหน้าที่และอิทธิพลทางการเมืองในทางที่ผิด

ร้อยละ 09.04 เล่นเกมการเมืองมากเกินไป ไม่เคารพกฏ กติกา

ดังนั้น เพื่อการแก้ปัญหาโดยจะต้องมีการปลูกฝังความซื่อสัตย์อย่างจริงจังจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน โดย "สวนดุสิตโพล" มได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 3,559 คน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความซื่อสัตย์และให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง โดยสำรวจระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลได้ดังนี้

"ความซื่อสัตย์สุจริต" ของ "คนไทย" ในภาพรวม ณ วันนี้

ร้อยละ 59.93 มีค่อนข้างน้อย เพราะ ค่านิยมของสังคมเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่ลุ่มหลงวัตถุนิยม จะเห็นได้ว่าการทุจริตมีอยู่ในทุกวงการ ฯลฯ

ร้อยละ 30.76 มีน้อย เพราะ สังคมเสื่อมโทรม มีค่านิยมในทางที่ผิด มีตัวอย่างที่ไม่ดีให้เห็นมากมายในสังคมโดยเฉพาะแวดวงการเมือง ฯลฯ

ร้อยละ 08.08 มีค่อนข้างมาก เพราะ เชื่อว่าในสังคมไทยยังมีคนดี คนซื่อสัตย์อยู่มาก  แต่ก็มีแนวโน้มที่จะลดน้อยลง ฯลฯ

ร้อยละ 01.23 มีมาก เพราะ ถ้ามีคนทุจริตคดโกงอยู่ในสังคมมากกว่าคนดี คนซื่อสัตย์ สังคมคงอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ ฯลฯ

สาเหตุที่ทำให้ "ความซื่อสัตย์สุจริต" ของ "คนไทย" ลดน้อยลง

ร้อยละ 34.42 ความเห็นแก่ตัว ความละโมบ กิเลส ตัณหาที่มีมากขึ้น ขาดการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์

ร้อยละ 24.08 ขาดแบบอย่างที่ดี พบเห็นการทุจริตมากมาย โดยเฉพาะแวดวงราชการและนักการเมือง

ร้อยละ 20.82 มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก ฐานะครอบครัวไม่ดี สถานการณ์บีบคั้นให้ต้องทำผิด

ร้อยละ 20.68 สังคมเปลี่ยนแปลง มีเทคโนโลยี สิ่งยั่วยุ วัตถุนิยมมากขึ้น

ณ เวลานี้ ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องเร่งสร้าง "ความซื่อสัตย์สุจริต" ให้กับ "คนไทย"

ร้อยละ 91.55 ถึงเวลาแล้ว เพราะ สังคมและประเทศชาติเสื่อมโทรมอย่างมาก ถ้าไม่เริ่มทำในตอนนี้ก็จะเป็นปัญหาที่รุนแรง เด็กรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ผิด ฯลฯ

ร้อยละ 07.39 ไม่แน่ใจ เพราะ ก่อนที่จะตัดสินคนอื่น เราควรถามตัวเองก่อนว่าตัวเราเป็นคนอย่างไร มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นหรือไม่ ฯลฯ

ร้อยละ 01.06 ยังไม่ถึงเวลา เพราะ มีเรื่องสำคัญอื่นๆที่ควรเร่งแก้ไข ถ้าประเทศชาติดี เศรษฐกิจดี คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีการทุจริตก็จะลดน้อยลงไปเอง ฯลฯ

"ใคร หรือ หน่วยงานใด?" ที่สามารถสร้าง "ความซื่อสัตย์สุจริต" ให้กับ "คนไทย"

ร้อยละ 49.19 ครอบครัว /พ่อแม่ ผู้ปกครอง

ร้อยละ 23.93 โรงเรียน /ครู  อาจารย์

ร้อยละ 17.13 วัด /พระสงฆ์ ผู้ถือศีล นักบวช

ร้อยละ 05.20 สถานที่ทำงาน /เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน 

ร้อยละ 04.55 อื่นๆ เช่น หน่วยงานราชการ สภาพสังคม คนรอบข้าง ฯลฯ 

วิธีการสร้าง "ความซื่อสัตย์สุจริต"ให้กับ "คนไทย" ที่จะได้ผลเป็นรูปธรรม

ร้อยละ 43.84 การปลูกฝัง อบรมสั่งสอนเลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ

ร้อยละ 32.09 การเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกหลานได้เห็นและปฏิบัติตาม

ร้อยละ 24.07 นำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาใช้ในการขัดเกลาจิตใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม