การเข้าร่วมเป็นสมาชิก GACD

| |
อ่าน : 1,963

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก GACD thaihealth

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) ในปี 2560

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เสนอ สาระสำคัญของเรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รายงานว่า

1. สวรส. เป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีภารกิจในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยระบบสุขภาพในทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดย GACD ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระหว่างประเทศ ได้เชิญประเทศไทย โดย สวรส. เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Chronic Disease: NCD) จัดความสำคัญของงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการวัดผล ซึ่ง GACD ให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศรายได้น้อยและปานกลาง และประชากรกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการในประเทศที่มีรายได้สูง เป้าหมายหลักของกลุ่มความร่วมมือ คือ การยกระดับ การตระหนักและเพิ่มแหล่งทรัพยากรวิจัยเพื่อให้ข้อมูลในทางนโยบายของการป้องกันและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2. การทำความตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิก GACD จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพของไทย รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการพัฒนานักวิจัยไทยได้ก้าวสู่เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้กับนานาประเทศเพื่อนำมาปรับใช้กับการพัฒนาการวิจัยด้าน NCD ของไทย และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนระดับโลกจากประเทศต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ สวรส. ได้สนับสนุนการดำเนินการวิจัยและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะแผนงานวิจัยร่วมแบบสหสาขาและสหสถาบัน เช่น คณะแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยภาครัฐ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม