เวทีสร้างแรงบันดาลใจจากโจทย์ประเด็นทางด้านสังคม

| |
อ่าน : 2,218

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

เวทีสร้างแรงบันดาลใจจากโจทย์ประเด็นทางด้านสังคม thaihealth

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 "เวทีสร้างแรงบันดาลใจจากโจทย์ประเด็นทางด้านสังคม" โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่”(University Network for Change : UNC) ปี 4

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เวทีสร้างแรงบันดาลใจจากโจทย์ประเด็นทางด้านสังคม “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” (University Network for Change : UNC) ดำเนินโครงการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) และ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย เข้าร่วม 11 แห่ง ได้แก่ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยรังสิต 3.มหาวิทยาลัยนเรศวร 4.มหาวิทยาลัยศิลปากร 5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 7.มหาวิทยาลัยบูรพา 8.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 10.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 11.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.มุ่งเน้นสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายบูรณาการกิจกรรมเข้วการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (บรรจุไว้ในรายวิชาตามหลักสูตรปกติ) อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.เพื่อสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกพลเมืองและใช้ศักยภาพของตนเองร่วมแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาสังคมร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม

โดยมีวิทยากรนำเสนอประเด็นทางด้านสังคม 5 ประเด็น (Ted Talk) ได้แก่ 1.ประเด็นสิ่งแวดล้อม คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ จากมูลนิธิชีววิถี (Biothai) อาจารย์เดชา ศิริภัทร จากมูลนิธิข้าวขวัญ 2.ประเด็นสุขภาพและโภชนาการ อาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย 3.ประเด็นความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียม คุณทองพูล บัวศรี จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก คุณสุริยา สมสีลา จากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 4.ประเด็นความรุนแรง คุณบัณฑิต แป้นวิเศษ จากมูลนิธิเพื่อนหญิง คุณสุวรา แก้วนุ้ย จาก Deep South Watch 5.ประเด็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยคุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ : เจ้าของเพจ

โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารบูรณาการ หอประชุม ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม