แค่คุณ 'ปรับ'..พื้นที่ก็เปลี่ยน จาก 'รกร้าง' สู่สร้างสรรค์

| |
อ่าน : 5,070

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แค่คุณ \\'ปรับ\\'..พื้นที่ก็เปลี่ยน จาก \\'รกร้าง\\' สู่สร้างสรรค์ thaihealth

"อยากให้ทุกใต้สะพานของกรุงเทพ มหานคร เป็นพื้นที่สุขภาวะ" เสียงเล็ก ๆ ของชาวชุมชนเลิศสุขสม ณ ใต้สะพานบางขี้แก้ง ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ชุมชนเลิศสุขสม แขวงบางด้วน ที่เป็นต้นแบบของพื้นที่ใต้สะพานที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้าง เป็นอันตราย เป็นพื้นที่สุขภาวะสร้าง สรรค์ปลอดภัย

มิใช่เพียง "ชุมชนเลิศสุขสม" เท่านั้น ที่เปลี่ยนแปลงไป อีก 9 ชุมชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญก็พัฒนาไปสู่พื้นที่สุขภาวะในบริบทที่แตกต่างกันออกไป อย่างชุมชนคลองลัดภาชี ที่ปรับพื้นที่รกร้างข้างบ้านเพื่อเพาะปลูกพืชผัก เห็ด สามารถนำผลผลิตไปแปรรูปและจำหน่ายได้ ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งจากคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีบทบาท ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้าง และทำร่วมกัน จนนำมาสู่การจัดงานนิทรรศการถอดบทเรียน "พื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ : แค่คุณปรับ...พื้นที่ก็เปลี่ยน...เป็นพื้นที่สุขภาวะ" โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานเขตภาษีเจริญ

แค่คุณ \\'ปรับ\\'..พื้นที่ก็เปลี่ยน จาก \\'รกร้าง\\' สู่สร้างสรรค์ thaihealth

การสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญาเป็นสิ่งที่ สสส. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวเพิ่มเติมว่า นิทรรศการวันนี้เป็นการแสดงผลงานของชาวภาษีเจริญให้สังคมได้เห็นในเชิงประจักษ์ที่สะท้อนว่า "พื้นที่" ไม่ใช่ข้อจำกัดของการมีสุขภาวะที่ดี สสส. เชื่อมั่นว่าหากนำโมเดลพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในพื้นที่สุขภาวะที่ดี ที่จะนำมาซึ่งการมีร่าง กายและจิตใจที่ดีเพิ่มมากขึ้น

แค่คุณ \\'ปรับ\\'..พื้นที่ก็เปลี่ยน จาก \\'รกร้าง\\' สู่สร้างสรรค์ thaihealth

"จากการทำงาน 4 ปีที่ผ่านมา เขตภาษีเจริญได้เปลี่ยนจากพื้นที่รกร้าง แหล่งสะสมกองขยะ ไร้ประโยชน์ อย่างพื้นที่บริเวณใต้สะพานลอยบาง ขี้แก้ง ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจน เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย เพิ่มการปลูกฝังในเด็กและเยาวชน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 4 มิติ ทั้งนี้ได้รับการสนันบสนุนจาก ศวพช. ที่เป็นกลไกหลักเข้ามาช่วยพัฒนาองค์ความรู้ จนทำให้ชุมชนมีความพร้อมจนเกิดการร่วมเรียนรู้และแก้ไขไปกับเรา สิ่งสำคัญในการทำงานนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นส่วนสำคัญ" ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าว

แค่คุณ \\'ปรับ\\'..พื้นที่ก็เปลี่ยน จาก \\'รกร้าง\\' สู่สร้างสรรค์ thaihealth

สำหรับการปรับเปลี่ยนพื้นที่เขตภาษีเจริญจนเป็นพื้นที่สุขภาวะแห่งแรกนั้น ผศ.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการ ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม และเลขาธิการมูลนิธิวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์และชุมชน เล่าว่า การทำงานของ ศวพช. จะใช้กลไกการประสานและกระตุ้น เพื่อขับเคลื่อนในการบริหารจัดการด้านวิชาการ สิ่งสำคัญของการทำงานคือการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับคนในชุมชน ยกตัวอย่างเรื่องการทอดเห็ดให้อมน้ำมันน้อย โดยทดลองให้ทั้งคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ต่างทอดเห็ดในสูตรของตัวเองก่อนหาแนวทางการพัฒนาวิธีการทอด

แค่คุณ \\'ปรับ\\'..พื้นที่ก็เปลี่ยน จาก \\'รกร้าง\\' สู่สร้างสรรค์ thaihealth

ปัจจุบันเขตภาษีเจริญได้เปลี่ยนพื้นที่รกร้างไร้ประโยชน์กว่า 12,204 ตารางวา ให้กลายเป็นพื้นที่สุขภาวะ เมื่อเทียบเคียงกับราคาที่ดิน ตามการประเมินแล้วพบว่าพื้นที่มีมูลค่ากว่า 212 ล้านบาท และยังได้ขยายพื้นที่ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ สู่ 10 พื้นที่ในเขตภาษีเจริญ ทั้งชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นมีจุดเด่นที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์สู่พื้นที่อื่นๆ

"ลำพังเพียงชุมชนเองไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จและยั่งยืนได้ แม้วันนี้ทั้ง 10 พื้นที่ในเขตภาษีเจริญจะเป็นพื้นที่สุขภาวะต้นแบบแล้ว แต่ทางชุมชนจะยังคงเดินหน้าต่อไป เพราะเรื่องชุมชนเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มที่คนในชุมชนก่อนเป็นลำดับแรก ตลอดการทำงาน 4 ปีที่ผ่านมายังเป็นบทพิสูจน์อีกว่า ทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมมือกันต้องมีความใส่ใจ แน่วแน่ มีจิตอาสา" ชนิสรา ละอองดี ในฐานะตัวแทนทั้ง 10 ชุมชนจากเขตภาษีเจริญ บอกเล่ากลไกแห่งความสำเร็จ ที่พยายามจะสื่อสารกับชุมชนอื่นๆ ในกรุงเทพฯ ว่า ภายใต้ความร่วมมือและจิตอาสา ทำให้กรุงเทพมหานคร จะกลายเป็นเมืองที่มีผู้คนเข้ามาอยู่แล้วมีความสุขในทุกมิติเพิ่มขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม