เด็กไทยจะมีส่วน 'ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง' อย่างไร

| |
อ่าน : 6,316

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

เด็กไทยจะมีส่วน \'ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง\' อย่างไร thaihealth

เครือข่ายเด็กเยาวชนร่วมตีโจทย์คำขวัญวันเด็ก 60 เด็กไทยจะมีส่วน'ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง'อย่างไร กลุ่มเด็กแว้น พลังโจ๋ จ.แพร่ ลุกขึ้นทำความดีร่วมพลิกมุมมองสังคม ด้านนักวิชาการย้อนรอยคำขวัญวันเด็ก พบ 6 อันดับคำที่ถูกใช้ซ้ำ “วินัยและเรียน-ชาติ-คุณธรรม-ขยัน-ประหยัด สามัคคี ซื่อสัตย์-ประชาธิปไตย” สะท้อนไทยขาดการวางคุณลักษณะที่สำคัญของคนในชาติ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ เครือข่ายเด็กเยาวชน 4 ภูมิภาค จัดเวทีเสวนาตีโจทย์คำขวัญวันเด็ก 60 เด็กไทยจะมีส่วน 'ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง' อย่างไร โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการศึกษาคำขวัญวันเด็กตั้งแต่ปี 2499-2560 พบว่ามีคำสำคัญที่ถูกใช้ซ้ำในคำขวัญวันเด็กอยู่ 6 คำ คือ 1.วินัยและการเรียน จำนวน 18 ครั้ง ตามด้วยอันดับ 2. ชาติ 17 ครั้ง 3.คุณธรรม 15 ครั้ง 4.ขยัน 11 ครั้ง 5. ประหยัด สามัคคี ซื่อสัตย์ 9 ครั้ง และ 6. ประชาธิปไตย 4 ครั้ง ซึ่งคำขวัญวันเด็กที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษาไทยโดยเฉพาะการสร้างคุณลักษณะของเด็กที่ยังกระจัดกระจายและไม่ประสบผลสำเร็จในการสร้างคุณลักษณะเหล่านั้น ทำให้มีการใช้คำซ้ำวนกลับมาเช่นคำว่าวินัยและคุณธรรมที่ล้มเหลว นอกจากนี้ยังพบว่าคำขวัญวันเด็กยังสะท้อนตัวตนของผู้นำประเทศมากกว่าการสะท้อนคุณลักษณะของประเทศ

เด็กไทยจะมีส่วน \'ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง\' อย่างไร thaihealth

“วันเด็กเป็นวันสำคัญที่มีรากฐานมาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ความสำคัญกับ 4 ด้านคือสิทธิการอยู่รอด สิทธิการได้รับการคุ้มครอง สิทธิการได้รับการพัฒนา และสิทธิการมีส่วนร่วม ซึ่งเรายังห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ และควรมีการกำหนดคุณลักษณะของคนในชาติที่ชัดเจน ซึ่งประเทศที่สร้างคุณลักษณะของคนในชาติได้ดีอย่างต่อเนื่องคือญี่ปุ่น โดยกำหนดคุณลักษณะไว้ 10 ด้านเช่น ตรงเวลา มีวินัย ทำงานเป็นทีม อ้อนน้อม เห็นความสำคัญส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยอมรับร่วมกันทั้งประเทศพร้อมกับออกแบบกิจกรรมทุกด้านเพื่อสร้างคนให้สอดรับกับคุณลักษณะที่ตั้งไว้” ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว

น.ส.ชมพูนุช มณีโชติ หรือน้องเตย กลุ่มพลังโจ๋วัย 16 ปี จ.แพร่ กล่าวว่า ตนเติบโตมากับยาย จากเดิมไม่ชอบเรียนหนังสือและเข้าแก๊งค์มอเตอร์ไซด์ ต่อมาถูกชวนให้มาร่วมกิจกรรมเยาวชนกับกลุ่มพลังโจ๋ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเด็กแก๊งค์ เด็กแว้นเพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น โครงการแว้น 9 วัด ไปช่วยทำความสะอาดวัด ช่วยงานชุมชน ปลูกป่า ทำค่ายเพศศึกษาและทักษะชีวิตให้กับรุ่นน้องในโรงเรียนรวมถึงเด็กกลุ่มเสี่ยงตามแก๊งค์ต่างๆ เด็กเยาวชนเหล่านี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพาชาติให้มั่นคงได้ด้วยการลุกขึ้นมาทำความดี โดยการเชิญชวนเด็กกลุ่มนี้ต้องใช้ความจริงใจต่อกัน ใช้ใจซื้อใจ จากเด็กไม่เอาไหน ไม่อยู่ในสายตาคนในสังคมก็สามารถลุกขึ้นมาทำประโยชน์ได้ คนในสังคมก็จะมองมุมใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

นรต.เกริกไกวัล รวบยอด น้องก๊อค วัย 19 ปี นักเรียนชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม กล่าวว่า ด้วยบทบาทการเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อจบไปก็จะเป็นนายร้อยตำรวจ มีหน้าที่รักษากฎหมายรักษาความสงบของประทศชาติ ดังนั้นประเทศชาติจะมั่นคงไม่ได้หากบ้านเมืองวุ่นวายไม่สงบสุข จึงต้องเริ่มสร้างความมั่นคงจากภายในก่อน ตั้งแต่ระดับบุคคลคือการสร้างความมีวินัยในตนเองก่อนเป็นคนดี คิดดีทำดี ซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง เป็นสิ่งที่ต้องทำลำดับแรก และพัฒนาออกไปในระดับสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างวินัยในสังคมให้คนรักษาและเคารพกฎหมายก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุข ซึ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อสังคม ดังนั้นในขณะที่ยังเป็นนักเรียนก็จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ขวนขวายความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อการเป็นตำรวจที่ดี โดยพยายามเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการพัฒนาสังคม เรียนรู้ควบคู่กันไป เมื่อจบออกไปจะเป็นตำรวจที่ดีมีความยุติธรรม ทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนศรัทธาเชื่อมั่นเคารพในกฎหมาย ประเทศชาติก็จะเกิดความมั่นคงจากภายในและขยายออกไปสู่ภายนอก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม