กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านน้ำคำ จ.กาฬสินธุ์

| |
อ่าน : 7,528

ที่มา : หนังสือ วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ส่งเสริมอาชีพ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านน้ำคำ จ.กาฬสินธุ์ thaihealth

กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านน้ำคำ หมู่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 32 คน ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี ภายใต้งบประมาณของนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 70,000 บาท และเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 10,000 บาท โดยกิจกรรมของกลุ่มคือการนำเส้นพลาสติกมาสานเป็นตะกร้า ของใช้ในครัวเรือน ของที่ระลึก เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจที่ต้องการซื้อไปทำเป็นของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก ของฝาก และใช้ในชีวิตประจำวัน โดยปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีรายได้อย่างน้อยเฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาทต่อคน

สำหรับรูปแบบการบริหารกลุ่ม มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่ในการระดมหุ้นจากสมาชิก จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และปันผลกำไรให้กับสมาชิก ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมอบรมสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เน้นการทำความเข้าใจ มีการปรึกษาหารือ โดยได้ติดตามความเป็นไป การตลาด และสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนมีการเข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และสำนักงานเกษตรอำเภออยู่เสมอ

ส่วนเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด กลุ่มก็พยายามจัดหาตลาดใหม่ๆ เพื่อจำหน่ายสินค้า เช่น ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP ซึ่งสินค้าของกลุ่มก็ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไป ปัจจุบันกิจกรรมของกลุ่มมีความเจริญก้าวหน้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สวยงาม และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ และที่สำคัญราคาไม่แพง ถือเป็นตัวอย่างการใช้วัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์อย่างแท้จริง

นอกจากจะช่วยลดปัญหาด้านสังคม เช่น การลักขโมย ปัญหาขยะชุมชน ประชาชนยังได้เรียนรู้การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม