สร้างชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน-ต้องร่วมมือร่วมใจ

| |
อ่าน : 17,759

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สร้างชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน-ต้องร่วมมือร่วมใจ thaihealth

จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อการจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเหล่า นักวิชาการ ในการร่วมกันถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในการทำงานสู่ชุมชน ทำให้ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากนักวิชาการ ที่เข้าร่วมประชุมอย่างหลากหลาย ที่สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติการเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ในหลายแง่มุมดังนี้

รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงแนวคิดการใช้ข้อมูลทุนและศักยภาพชี้นำการกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ต้องมีการทำงานร่วมกันของ 4 องค์กรหลัก ได้แก่ ผู้นำท้องที่ หน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาชนให้เข้ามามีบทบาท โดยวางเป้าหมายในการเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่วนกลไกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มี 7 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การดูแลผู้สูงอายุ 2) การดูแลเด็กปฐมวัย 3) การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 4) อาหารชุมชน 5) การจัดการสิ่งแวดล้อม 6) การควบคุมยาสูบ และ 7) การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุ

สร้างชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน-ต้องร่วมมือร่วมใจ thaihealth

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้ความเห็นว่า การบรรลุเป้าหมายในการทำงานร่วมกันได้นั้นต้องสร้างความเชื่อใจ โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิชาการกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในการทำงาน ลงพื้นที่ ในส่วนของนักวิชาการ มหาวิทยาลัยต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อม ใช้การตั้งคำถามการวิจัยที่มีประเด็นคำถามแสดง ถึงระบบกลไกที่ชัดเจน นำผลการวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อจัดโครงสร้างในการทำงาน เกิดเป็นศูนย์พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านเด็กและปฐมวัย เป็นต้น

ดร.เชาวลิต สิมสวย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวว่า มรภ.บุรีรัมย์เป็นตัวกลางในการเชื่อมการประสานการทำงานของทุกฝ่าย เป็นต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ไขความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยทาง มรภ.บุรีรัมย์ ต้องสร้างแรงจูงใจใหม่ให้กับ นักวิชาการที่เสพติดการทำงานวิจัย เช่น ในทุกวันศุกร์ให้นักวิชาการที่เข้าร่วมโครงการ ได้ลงพื้นที่ จัดประชุม อปท. ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจโดยใช้ความยืดหยุ่นในการทำงานเรื่องเวลาปรับให้ เอื้ออำนวยต่อการทำงานมากขึ้น

จากผลสรุปที่ได้จากสาระในการประชุม ทำให้เห็นว่า การจะสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชนนั้น นอกจากคนในชุมชนจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม