ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม

| |
อ่าน : 2,714

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม thaihealth

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จับมือภาคีเครือข่าย จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม” ตามโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนพิการ ของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลทางสังคม และสุขภาวะแก่คนไร้บ้าน คนพิการ ส่งเสริมการยอมรับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เข้าถึงช่องทางการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเหมาะสมกับบริบทของครอบครัว  เป็นการเปิดเวทีเพื่อสื่อสารสาธารณะในเรื่องคนไร้บ้าน คนพิการ ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข อาชีพ สวัสดิการสังคมอย่างเป็นองค์รวม  และลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพได้ในอนาคต ใช้รูปแบบเวทีเสวนาและการออกบูธแสดงผลงานและนวัตกรรม ของแต่ละพื้นที่ 6 ตำบล ส่วนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้คือ กลุ่มผู้ดูแลคนพิการในตำบลนำร่อง เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) เขตอำเภอเมืองทุกแห่ง พร้อมผู้ดูแล ภาคีเครือข่ายในจังหวัด 22 หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป  รวมประมาณ 200 คน

ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม thaihealth

นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดพื้นที่นำร่อง 6 ตำบลใน 2 อำเภอ คืออำเภอเมือง ประกอบด้วยตำบลในเมือง ตำบลเหนือเมือง ตำบลรอบเมือง ตำบลเมืองแคนใหญ่  อำเภอศรีสมเด็จ คือ ในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและตำบลสวนจิก มีกลุ่มคนไร้บ้านแรกสำรวจ 29 ราย กลุ่มคนพิการในพื้นที่ตำบลนำร่อง 1,383 คน คัดกรองกลุ่มพิการที่ติดบ้านติดเตียงและจิตเวชจำนวน 264 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้แบบแผน ICF. และ ADL. เป็นเกณฑ์ในการคัดกรอง ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านนั้น ขับเคลื่อนด้วยการสำรวจติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ ประเมินสภาพปัญหากาย จิตสังคม เน้นการค้นหาตัวตน รากเหง้า ภูมิลำเนา เพื่อให้การช่วยเหลือทางสุขภาพและสังคมอย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีคนไร้บ้านในเขตเทศบาล 8 ราย ทุกรายได้รับการดูแลด้านสิทธิบัตรครบถ้วน  การขับเคลื่อนคนพิการดำเนินการโดยจัดอบรมเสริมความรู้ผู้ดูแลคนพิการด้านความรู้ กฎหมาย สิทธิประโยชน์ ความรู้ด้านคอมฟอร์ทแคร์  อยู่สบาย คลายทุกข์ เพื่อให้แกนนำจิตอาสาสามารถต่อยอดดูแลต่อเนื่องในชุมชนได้เอง  และพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการและพื้นที่ ให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสภาพความพิการ ปัจจุบันคนพิการในพื้นที่นำร่องได้รับการดูแลต่อเนื่อง 100 เปอร์เซ็นต์

ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม thaihealth

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการแสดงเปิดงาน โดยเครือข่าย รพ.สต. หนองนาสร้าง / โนนสว่าง และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม” พิธีกรคือ คุณอุไรพร ทิพย์จันทึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณฉัตร ศิริวงศ์ ผอ. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด คุณศิริพร เผ่าภูธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ คุณดวงจันทร์ ข่าขันมะลี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คุณวีระ คำแก้ว ผอ.รพ.สต. แคนใหญ่ คุณกาลเวลา ดังก้อง ผอ.รพ.สต.สวนจิก และผู้วิพากษ์ จาก สสส.  ชมวีดีทัศน์โครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด การแสดงงานรูปแบบและนวัตกรรมการดูแลคนไร้บ้าน และคนพิการด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม