'ชุมชนเข้มแข็ง'ด้วยบทเรียนสึนามิสู่หนทางป้องกันภัย

โดย
| |
อ่าน : 3,309

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากมูลนิธิสยามกัมมาจล

\'ชุมชนเข้มแข็ง\'ด้วยบทเรียนสึนามิสู่หนทางป้องกันภัย thaihealth

"ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อประมาณกว่าสิบปีที่ผ่านมา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของหลากหลายเรื่องราวความสูญเสีย ซึ่ง "บ้านน้ำเค็ม" จ.พังงา เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

แต่พวกเขาได้นำประสบการณ์ของตนเองมาแปรเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ ลงมือทำจนสามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาส จากผู้ประสบภัยกลายเป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมนำเสนอบทเรียนในอดีตมาเป็นวิทยาทานเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอกรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ผ่านหัวข้อ "บทเรียนสึนามิ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดขึ้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนจากชุมชนและเยาวชน\'ชุมชนเข้มแข็ง\'ด้วยบทเรียนสึนามิสู่หนทางป้องกันภัย thaihealthจากพื้นที่ต่างๆ ที่เคยประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากมาย

โดยกลุ่มอาสาสมัครภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม ร่วมกับองค์กรภาคี ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และมูลนิธิชุมชนไท ใช้ชื่องานว่า "รำลึก 12 ปี สึนามิ : จากอาสาสมัครสึนามิ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ภัยพิบัติเป็นสิ่งหนึ่งที่กระทบต่อสุขภาวะ หลังจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิเป็นแรงกระตุ้นให้หลายหน่วยงานตื่นตัว โดย สสส.มองว่าการจัดการภัยพิบัติจะยั่งยืนได้อยู่ที่ "ชุมชน" โดยเฉพาะชุมชนบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิจำนวนมาก แต่สามารถพลิกฟื้นด้วยการรวมตัวกันของชุมชน เกิดการบริหารจัดการตนเองจนสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบได้

นอกเหนือจากการให้ทุนสนับสนุนแล้วนั้น สสส.ยังเข้าไปหนุนเสริมเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยน\'ชุมชนเข้มแข็ง\'ด้วยบทเรียนสึนามิสู่หนทางป้องกันภัย thaihealthเรียนรู้ร่วมกันจากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศ มีการประสานงานกับองค์กรต่างๆ แล้วนำมาสร้างมาตรการในการจัดการภัยพิบัติให้สอดคล้องกับวิถีในพื้นที่ของตนเอง จนสามารถรับมือกับภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ นำไปสู่การฟื้นฟูอย่างเป็นระบบได้

"ความท้าทายในการทำงานเรื่องภัยพิบัติของไทย คือการที่สังคมไทยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีภัยพิบัติบ่อยครั้ง ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความสนใจ ละเลยที่จะเตรียมพร้อมป้องกันและมีการจัดการที่ดี ดังนั้น แผนที่ดีสามารถสร้างขึ้นได้ แต่หากขาดความตื่นตัวในการลงมือทำก็จะไม่ทำให้เกิดความยั่งยืน "บ้านน้ำเค็ม" เป็นหนึ่งในต้นแบบการจัดการที่ดี ที่คาดว่าจะสร้างความตื่นตัวให้คนไทยเข้าใจและตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียอย่างในอดีตได้" ผู้จัดการ สสส.กล่าว

ด้านนายอารีย์ ติงหวัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต.หลอมปืน อ.ละงู จ.สตูล ตัวแทนกลุ่มรักจังสตูล กล่าวว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ เมื่อชุมชนของเราสามารถตั้งหลักได้แล้ว ก็เริ่มกระบวนการเรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนาคนและแก้ปัญหาประเด็นปัญหาต่างๆ โดยมีภาคีภายนอกเข้ามาหนุนเสริมทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาต่างๆ ทำให้คนสตูลสามารถลุกขึ้นมาบริหารจัดการ\'ชุมชนเข้มแข็ง\'ด้วยบทเรียนสึนามิสู่หนทางป้องกันภัย thaihealthตนเองในด้านการพัฒนาคน การร่วมกันแก้ไขปัญหาระดับกลุ่ม หมู่บ้าน และเมื่อหลายๆ ประเด็นของแต่ละชุมชนได้กลายเป็นประเด็นร่วมของจังหวัดสตูล เกิดกลุ่มรักจังสตูลขึ้นมา

"พวกเรามีเป้าหมายร่วมกันก็คือ สตูลต้องยั่งยืน ในการรวมพลังคนสตูล เราต้องทำโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งแต่พื้นที่กลาง ตั้งแต่ระดับกลุ่ม ชุมชน ตำบล ตอนนี้ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อป้องกันภัยต่างๆ รูปแบบใหม่ที่ถาโถมเข้ามาที่ชุมชน"

ด้านนายวราวุฒิ มาศโอสถ ตัวแทนจากกลุ่มกำพวนโมเดล กับมิติศาสนากลไกการจัดการชุมชน กล่าวว่า กำพวนโมเดลเกิดขึ้นจากสตรีไม่กี่คนมาร่วมกันเก็บเงินออมวันละ 1 บาท แล้วเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าและกลุ่มผู้ป่วยเอดส์/เอชไอวีที่เป็นเหยื่อสึนามิ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่มีองค์กรใดคิดถึงให้ความช่วยเหลือทันท่วงที ทุนที่มีเอาไปให้สวัสดิการสังคม เราส่งเสริมการศึกษา และส่งเสริมด้านสุขภาวะ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตต่อไปในสังคม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวทีเสวนา "การยกระดับบทเรียน จากสึนามิ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย \'ชุมชนเข้มแข็ง\'ด้วยบทเรียนสึนามิสู่หนทางป้องกันภัย thaihealthรศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญจากบทเรียน 12 ปี สึนามิ คือชุมชนรู้จักเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ ซึ่งหากจะนำมาประยุกต์ใช้ โดยส่วนตัวเห็นว่าประเทศไทยมีโอกาสเจอคลื่นลมมรสุมอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ประสบภัยและผู้เสี่ยงภัยจะมีความเข้มแข็งมากเพียงไรในการเตรียมพร้อมรับมือและป้องกัน

"แม้ปัจจุบันยังไม่เกิดคลื่นสึนามิอีกครั้ง แต่สังคมไทยมีคลื่นภัยชนิดอื่นกำลังเกิดขึ้น ทั้งโครงการท่าเรือน้ำลึก การก่อสร้างเขตอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหิน เหมืองแร่ เหล่านี้กำลังเป็นภัยกับชาวบ้านในหลายพื้นที่ ต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยความสามัคคี"

นักวิชาการจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวสรุปการรวมพลังและลุกขึ้นมาร่วมกันจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืน จึงเป็นโจทย์ท้าทายที่ชุมชนต่างๆ จะต้องมีองค์ความรู้ กระบวนการเพียงพอ และความสามัคคี เพื่อเตรียมรับมือจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เข้ามา โดยเฉพาะที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ #www.scbfoundation.com.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  สารเคมีย้อมผม  มายาคติทางเพศ  ผู้ใช้รถใช้ถนน  สถานการณ์รุนแรง  มะเร็ง ความเค็ม สถาบันมะเร็ง เกลือ โซเดียมคลอไรด์  เมืองดอกคูน  วันคุ้มครองผู้บริโภคสากล  ความแปรปรวนทางอารมณ์  เทศกาลสำคัญ  ขนมปังขาว  ดื่มไม่ขับ  การได้ยิน  ร้านสะดวกซื้อ  ดูเชน  เร่งรีบ  โรคไทฟอยด์  หัตถเวช  สายลับปราบบุหรี่  สภาผู้แทนราษฎร