รวมพลังละอ่อนเหนือเลี่ยง ลด เลิก ดื่มเหล้า

| |
อ่าน : 2,381

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รวมพลังละอ่อนเหนือเลี่ยง ลด เลิก ดื่มเหล้า thaihealth

การรวมตัวครั้งสำคัญของเยาวชนภาคเหนือ กับมหกรรม "พลังเยาวชนเปลี่ยนแปลงสังคม Move Fair ครั้งที่ 1" ตอน ONE YOUNG COME

งานนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน สถาบันนานาชาติไอโอจีที ประเทศสวีเดน และมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย เพื่อนำเสนอผลงานของเยาวชนนักศึกษาที่ทำงานเพื่อสังคมและผลงานของเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยชมรมนักศึกษา จาก 9 มหาวิทยาลัย 1 กลุ่มสมัชชาเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. ผู้สนับสนุนโครงการ กล่าวว่า เพื่อให้เยาวชนไทยมีความพร้อม ทั้งร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญา รอบรู้ เป็นกำลังสำคัญต่อการแข่งขันกับนานาประเทศ และมีจิตใจที่สำนึกคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลง หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตได้ในอนาคต 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี งานมหกรรมพลังเยาวชนเปลี่ยน สังคมในวันนี้ จึงเป็นกิจกรรมพลังของเยาวชน คนรุ่นใหม่ ทั้งพลังจิตอาสาเพื่อสังคมและการ ร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ดี รู้จักที่จะปฏิเสธปัจจัยเสี่ยง ต่าง ๆ ได้แก่ เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด และต้องการให้พลังในครั้งนี้ส่งต่อไปยังเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอีกกว่า 400,000 คน ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และเพิ่มพลังด้านสร้างสรรค์

นายนิติกร แก้วปัญหา แกนนำเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอบทเรียนจากการทำงานของเครือข่ายเรื่องของการลดผลกระทบการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งแต่ละสถาบันจะมีรูปแบบนวัตกรรมในการจัดการปัญหาที่แตกต่างกัน ทั้งในระดับชมรมและในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนและสื่อสารสาธารณะถึงผลกระทบของ การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีผลงานของเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยหนึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการรวมกลุ่มของ 9 มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน และ 1 กลุ่มสมัชชาเยาวชนชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน โดยมี เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการ แก้ไขปัญหาสังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ซึ่งสถาบันอื่น ๆ สามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้

รวมพลังละอ่อนเหนือเลี่ยง ลด เลิก ดื่มเหล้า thaihealth

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กระบวนการปฏิเสธอบายมุขทั้งแอลกอฮอล์ สารเสพติด จะทำให้เยาวชนมีคุณภาพ โดยเมื่อพิจารณาระบบการศึกษาทั้งหมดแล้ว การจัดการศึกษาที่ดีต้องเป็นเรื่องของทุกคน โดยจะต้องทำให้เด็กและเยาวชนปฏิเสธแอลกอฮอล์ สารเสพติด เรื่องที่จะเป็นภัยแก่ตนเองได้ จากการศึกษาจำนวนเด็ก เยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เด็กส่วนใหญ่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งผูกติดกับภาระหนี้ตั้งแต่เริ่มเข้ามา เป็นนักศึกษา และยังมาเพิ่มหนี้ จากการดื่มขึ้นมาอีก จึงต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่จะต้องไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้เรียนรู้เข้าใจถึงผลกระทบดังกล่าวตั้งแต่ต้น

นายพุฒิพงศ์ ดวงประเสริฐ นักศึกษาปี 1 คณะผลิตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รางวัลชนะเลิศ จากการส่งผลงานการถ่ายภาพในกิจกรรม ภาพบอกเรื่องเ(ห)ล้า ในหัวข้อคุณเห็นเหล้า นึกถึงอะไร เล่าว่า "ค่า (เหล้า)(เล่า)เรียน" เป็นชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด ในภาพที่ถ่ายเป็นรูปขวดเหล้า ภายในขวดมีเงินใส่อยู่เต็มขวด ซึ่งสะท้อนจากชีวิตจริงของนักศึกษาที่มักจะดื่มเหล้ากันเป็นปกติ เดิมตนเองเคยดื่มเหล้าแต่ก็เลิกดื่ม เพราะเสียเงินและ เสียสุขภาพ ที่สำคัญตนอยากจะเป็นต้นแบบเยาวชนที่ดี "คนไทยไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา สาเหตุที่ทำให้กลุ่มเยาวชนยังคงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ คือการมีร้านเหล้าที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย แม้มีการออกกฎหมายบังคับ แต่ ก็ยังมีอยู่มาก และเกิดจากการไม่รู้จักปฏิเสธ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม