ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน

| |
อ่าน : 5,209

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ศูนย์เรียนรู้ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน thaihealth

ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านสันตับเต่า เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านสันตับเต่า หมู่ที่ 17 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดย มาลัย วงศ์อำนาจ และกลุ่ม อสม.ที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยได้รับงบประมาณจากโครงการเชื่อมโยงบูรณาการองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในชุมชน มีผลต่อสุขภาพอย่างไร ผ่านการจัดเวทีระดมความเห็นจากนักวิจัย ปราชญ์ชุมชน เยาวชน และตัวแทนจากสถาบันวิจัยหริภุญชัย พร้อมกับทำวิจัยในหัวข้อการดูแลสุขภาพด้วยอาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านสันตับเต่า โดยได้รับงบวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น ระยะการดำเนินงาน 1 ปีครึ่ง โดยมีกลุ่ม อสม.บ้านสันตับเต่าทุกคน จำนวน 24 คน เป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้และทีมวิจัยได้รับการสนับสนุนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และการทำหลักสูตรการเรียนรู้จากมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย

จากการทำงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิต หันมาปลูกพืชสมุนไพรไว้กินเอง ทำให้สุขภาพคนในชุมชนดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มเติมจากการขยายพืชสมุนไพรเหล่านี้ นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลบ้านโฮ่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อเข้ามาเป็นวิทยากรด้านสุขภาพร่วมด้วย โดยได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษสอนในสถาบันการศึกษาของชุมชนที่เคยเป็นศิษย์เก่า เช่น โรงเรียนบ้านห้วยห้า และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้แก้ปัญหาสุขภาพ และเป็นรายได้เสริม กระทั่งขยายผลสู่ชุมชนอื่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม