ประเทศอังกฤษเน้นยืดหยุ่น เพิ่มวินัยการออม

| |
อ่าน : 3,562

ที่มา : มโนทัศน์ใหม่ นิยามผู้สูงอายุและอายุการทำงานที่เหมาะสม โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ประเทศอังกฤษเน้นยืดหยุ่น เพิ่มวินัยการออม thaihealth

ประเทศอังกฤษประสบความสำเร็จในการกำหนดอายุเกษียณที่ 65 ปี และด้วยภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานบวกกับการจำกัดงบประมาณ จึงมีแนวทางเพิ่มอายุเกษียณในอนาคตขึ้นอีก 

โดยเพิ่มอายุเกษียณเป็น 66 ปี ในปี พ.ศ.2573 เพิ่มอายุเกษียณเป็น 67 ปี ในปี พ.ศ.2583 และเพิ่มอายุเกษียณเป็น 68 ปี ในปี พ.ศ.2593 อีกทั้งยังออกนโยบายเกี่ยวกับเงินบำนาญให้เป็นระบบที่สัมพันธ์กัน คือ

1.บำนาญพื้นฐานภาครัฐ (Basic State pension) มีการสมทบเงินกองทุนพื้นฐานเป็น National Insurance หรือเงินกองทุนสมทบประกันสังคมโดยรัฐ

2.เงินสมทบส่วนเพิ่ม (Other Pension) แรงงานภาคเอกชนจะสมทบไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหลังเกษียณ และบริษัทจะสมทบส่วนเพิ่มตามลักษณะอาชีพ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของอังกฤษ โดยแรงงานที่จะสามารถจ่ายเงินสมทบนี้ได้ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และมีรายได้มากกว่า 149 ยูโรต่อสัปดาห์ หรือหากประกอบอาชีพอิสระก็ต้องทำกำไรได้มากกว่า 5,725 ยูโรต่อปี

ในแนวทางการขยายอายุการทำงานและระบบบำนาญของอังกฤษนั้นจะมีคณะกรรมการให้ความรู้และปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่น มีข้อสรุปจากงานวิจัยของอังกฤษพบว่า ในปี พ.ศ.2549 ประชากรอังกฤษมีแนวโน้มหันมาสนใจเรื่องการขยายอายุเกษียณและระบบบำนาญมากขึ้น และในปี พ.ศ.2555 ได้เริ่มปรับให้แรงงานชายหญิงขยายอายุการทำงานและมีระบบบำนาญแบบเดียวกัน ช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายช่วงหลังเกษียณมากขึ้น

ขณะเดียวกันยังพบข้อโต้เถียงอยู่บ้างจากนักวิชาการในเรื่องต่างๆ คือ การกำหนดอายุ การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการจ้างงานผู้สูงอายุ การเท่าเทียมกันของการมีอายุที่ยืนยาวระหว่างแรงงานชายหญิง การจัดการด้านสุขภาพที่เป็นประเด็นสำคัญ

นั่นเพราะมีการสะท้อนความคิดเห็นในบทความและที่ประชุมต่างๆ ว่านโยบายการขยายอายุการทำงานอาจไม่ใช่นโยบายเชิงบวก แต่เป็นนโยบายเชิงลบที่ต้องทำการศึกษาให้รอบด้านเสียก่อน กระนั้นการขยายอายุเกษียณในอังกฤษก็ยังมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยิ่งเร่งให้เกิดเร็วขึ้น จนในที่สุดก็กำหนดให้เพิ่มจำนวนปีเกษียณอายุเพื่อรับบำนาญเป็น 66 ปี ในปี 2559 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดถึง 4 ปี

อังกฤษมีจุดเด่นที่การได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมให้ข้อคิดเห็นจากนโยบายประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง จึงไม่เกิดแรงต่อต้านจากประชาชนมากนักในการจัดทำนโยบายนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม