แนวทางป้องกัน ไฟป่า-หมอกควัน

| |
อ่าน : 8,037

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันไฟป่าหมอกควัน thaihealth
แฟ้มภาพ

รองผู้ว่าฯ ชัยภูมิ เผยมาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ในช่วงเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกๆ ปี ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นลง และทำให้อากาศแห้ง มีลมกระโชกแรงเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะลุกลามไปอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559/2560 จึงของแจ้งแนวทางการปฏิบัติระดับอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤติให้นายอำเภอกำกับกูแล แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับทีมประชารัฐ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการและวิธีดำเนินในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน รวมทั้งเพลิงไหม้พื้นที่การเกษตร พงหญ้า พื้นที่ป่ารกกว้าง ลุกลามเข้าอาคารสถานที่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชน อย่างจริงจังและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

มาตรการและวิธีการควบคุมให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ มาตรการควบคุมการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ตามหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ให้พิจารณาควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด มาตรการที่ควรดำเนินการในช่วงนี้อย่างเข้มข้นคือ การใช้วิธีการไถกลบ การใช้สารอินทรีย์ย่อยสลาย การตัดตอซังข้าว/ข้าวโพด/หรือเศษวัสดุทางการเกษตร การประกาศเขตห้ามเผาในพื้นที่หมู่บ้านหรือพื้นที่บุกรุกทำไร่เลื่อนลอยอย่างเด็ดขาด ตามข้อตกลงระหว่างประชาชนกับผู้นำท้องที่การจัดชุดลาดตระเวนร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชนทำแนวทางป้องกันไฟป่า ให้ทำการประชาสัมพันธ์ กระจายเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน วิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น จัดรถเคลื่อนที่ออกปฏิบัติการชี้แจงห้ามการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามหมู่บ้าน ชุมชน อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตรในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยตรง เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดการบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อจัดระบบบริการจัดการกำลังคน งบประมาณและวิธีการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้เหมาะสมกับถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้งดการเผาหญ้าข้างทาง เพราะจะทำให้เกิดกลุ่มควันปกคลุมเส้นทางในการขับขี่ ก่อให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดีในการขับขี่ จนเกิดปัญหาจราจร หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ประชาชนนิยมกางเต้นท์ที่พักให้เน้นย้ำนักท่องเที่ยวได้ตระหนักและระมัดระวังการเสียชีวิตจากการขาดอากาศ เนื่องจากการจุดเตาไฟ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นภายในเต้นท์ที่พัก หากเกิดสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ เริ่มมีผกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย จัดเตรียมรถพ่นน้ำและออกให้คำแนะนำการปฏิบัติตนให้ประชาชนในพื้นที่รูจักวิธีดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์หมอกควัน ประสานภาคเอกชนเข้ามาร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ และศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิแจ้งประสาน อุทยานแห่งชาติ หน่วยป้องกันรักษาป่า สถานีควบคุมไฟป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดพื้นที่และขอความร่วมมืออำเภอเจ้าของพื้นที่ เพื่อร่วมบูรณการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เป็นหน่วยงานจัดทำรายงาน แผนปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนและชุมชน ให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น รวมทั้งรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้จังกวัดชัยภูมิทราบทันทีและเป็นระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร 0-4481-3323-5 และโทรศัพท์มือถือ 08-9969-6726

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม