ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง

| |
อ่าน : 2,504

ที่มา : แฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบจากแฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจับเสียง จ.นครศรีธรรมราช

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง thaihealth

จัดเวทีประชุมชี้แจงการดำเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน เน้นกลุ่มสถานศึกษาระดับมัธยมเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ และภาคีเครือข่าย จัดเวทีประชุมชี้แจงการดำเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง ปี 2559 สู่การยกระดับการทำงานแบบบูรณาการและยั่งยืน เป็นรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน เน้นที่กลุ่มสถานศึกษาระดับมัธยมเป็นหลัก โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน ผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ใกล้โรงเรียน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำเนินงาน มีวิธีการ ดังนี้

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง thaihealth

1. จุดเริ่มต้น (START)

ภาคีเครือข่ายหลัก ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และชมรมสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือเพื่อส่งเสริมศักยภาพและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ข้อค้นพบ (SWOT)

- เชื่อว่าเด็กและเยาวชนทุกคนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ขึ้นอยู่การส่งเสริมด้านปัจจัยและโอกาส

- มองว่าปัญหา อุปสรรคสามารถแก้ไขได้ (ภัยสารเสพติด/ยาเสพติด ปัญหาทางการเรียน /ปัญหาทางด้านครอบครัว/รายได้ ภัยทางเพศ ความรุนแรง /การกลั่นแกล้ง /รังแก อุบัติภัย ความปลอดภัย สื่อสมัยใหม่ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ)

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสถานศึกษาควบคุมปัจจัยเสี่ยง thaihealth

3. รูปแบบการดำเนินงาน มี 4 ขั้นตอน (STEP) โดยใช้หลักการ PDCA

- ขั้นตอนที่ 1 ลงนามความร่วมมือ (MOU) สร้างความเข้าใจ กำหนดนโยบายร่วมกัน

เพื่อปกป้องนักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนปลอดภัย (P)

- ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินงาน (D)

1) จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาเป้าหมาย สร้างความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษา ชุมชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง

2) สถานศึกษาออกแบบจัดการตนเอง ประกาศเจตนารมณ์ จัดเวทีสาธารณะ จัดตั้งกลุ่มเยาวชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ บูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา ชุมชน และพื้นที่เสี่ยงต่างๆ

3) ชุดเฉพาะกิจควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ฉก.คปส.) ให้ความรู้ ป้องกัน เฝ้าระวัง ในสถานศึกษาและรอบรั้วสถานศึกษา ชุมชน และพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) ส่งเสริม สนับสนุน การคัดเลือก ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคล สถานศึกษา ชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม