สสส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารจากเครือข่าย สสส.โลก

โดย
| |
อ่าน : 11,702

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (The International Network of Health Promotion Foundations: INHPF) หรือ "เครือข่าย สสส.โลก" 

นำโดย Mr.DavidMalone ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Healthway (The Western Australian Health Promotion Foundation) Dr.Yayha Baba ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก MySihat (Malaysia Health Promotion Board) และคณะ เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โดยมีคณะผู้บริหาร สสส. นำโดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุน สสส. และศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการเครือข่ายสสส.โลก ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ได้นำคณะเครือข่าย สสส.โลก เยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ อาทิ โซนนิทรรศการให้ความรู้ แปลงผักสาธิต และได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ใน 3 ประเด็น คือ (1) การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคี (2) การติดตามและประเมินผล และ (3) ผลการประเมิน 10 ปี สสส. โดยคณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ดำเนินงานมาแล้วกว่า 10 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นแก่สังคมมากมาย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะแห่งนี้จึงเสมือนเป็นสถานที่เก็บองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม และพร้อมที่จะเก็บองค์ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรวบรวมไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

“เราอยากให้คนจดจำ สสส. เป็นหน่วยงานที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ทั้งเก่าและใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมได้ และยังมีภาคีเครือข่ายที่มีความพร้อมในการทำงานร่วมกันอย่างขันแข็ง จึงหวังอย่างยิ่งว่าอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ให้ภาคีเครือข่ายของสสส. และคนทั่วไป ได้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หรือประชุมงาน เพื่อทำงานร่วมกันในอนาคต”

ด้าน นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์ สสส.กล่าวถึงการดำเนินงานด้านภาคีสัมพันธ์นับตั้งแต่ปี 2542 ว่า “การดูแลภาคีเครือข่ายเป็นเรื่องที่ สสส. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด โดยปัจจุบัน เราสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีมาแล้วมากกว่า 9,000 เครือข่าย ทั้งเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลระดับประเทศและระดับท้องถิ่น บริษัทเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานเอ็นจีโอทั้งหลาย โดยมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานร่วมกันเป็นประจำ จึงส่งผลให้การทำงานร่วมกันระหว่าง สสส.กับภาคีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังผลที่ยั่งยืนได้”

จากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ พบว่า การดำเนินงานของทั้งประเทศไทย มาเลเซีย และออสเตรเลีย มีความเหมือนและความต่างหลายประการที่สามารถใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาและเติมเต็มการทำงานของกันและกันได้ อาทิ โครงการผู้บริหาร สสส. เยี่ยมเยียนภาคีในแต่ละเดือนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีในทุกแง่มุม โครงการทูตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Ambassador) ของ MySihat โดยเน้นปลูกฝังแนวคิดสุขภาวะให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา วิธีการวิเคราะห์ภาคีและการพิจารณาการให้ทุนภาคีของ Healthway เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดระบบการติดตามและประเมินผลโครงการแบบออนไลน์ (Online Evaluation System) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคี และการประเมินองค์กรโดยคณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อพัฒนาการทำงานและภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้บริหารจากทั้ง 3 องค์กรต่างเห็นพ้องร่วมกันในการลงทุนด้านการติดตามและประเมินผลทั้งตัวองค์กรเองและโครงการต่างๆ ที่ให้ทุนกับภาคีเพื่อความยั่งยืนของงานสร้างเสริมสุขภาวะในระยะยาว

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม