กลุ่มผ้าพื้นเมืองเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

| |
อ่าน : 1,584

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ส่งเสริมอาชีพ โดย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ โครงการประชารัฐ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

กลุ่มผ้าพื้นเมืองเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน thaihealth

กลุ่มผ้าพื้นเมืองเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ทำให้เกิดอาชีพเสริมในครัวเรือนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

การจัดตั้งกลุ่มเริ่มต้นจาก นพมาศ นาราดำรง ที่อยากกลับมาอยู่บ้าน จึงชวนญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านหาอาชีพเสริมทำ โดยการรับเย็บผ้า พิทักษ์พงศ์ เทเวศดำรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์ จึงได้แนะนำให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และได้ตั้งเป็นกลุ่มเย็บผ้าขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ทำให้เกิดอาชีพเสริมในครัวเรือนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

กลุ่มฯ ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการและประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดในการพัฒนากลุ่มและเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการระดมเงินทุนเพื่อการบริหารจัดการภายใต้ข้อตกลงและกติกาที่กำหนดและถือปฏิบัติร่วมกัน โดยทางกลุ่มมีการพัฒนาต่อยิดสินค้าตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับยุคสมัย นอกจากนี้สินค้ายังมีขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย

ผลจากการดำเนินงานของกลุ่มฯ ช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริม ช่วยลดปัญหาการว่างงานในชุมชน และการที่สมาชิกได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มยังช่วยให้เกิดการพูดคุยกัน ได้พัฒนาทักษะฝีมือ ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สุขภาพกายและจิตดีตามไปด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม