WHO หนุนเพิ่มกิจกรรมทางกาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

| |
อ่าน : 3,364

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

WHO หนุนเพิ่มกิจกรรมทางกาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน thaihealth

แฟ้มภาพ

WHO หนุนเพิ่มกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งเป้ามีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอลดลง 10% และลดอัตราตายจากโรคNCDs ทั่วโลก 25% ภายในปี 2025 เน้นกลุ่มเด็ก-วัยรุ่นหลังพบ 80% เนือยนิ่ง ขณะที่งานประชุม ISPAH 2016 สุดคึกคัก ไทยท้าผู้ร่วมประชุมไทย-ต่างชาติ วิ่ง BOGIE99 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6th International Congress on Physical Activity and Health 2016) หรือ ISPAH 2016 Congress ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี  ผู้อำนวยการแผนกโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก องค์การอนามัยโลก กล่าวในหัวข้อบทบาทการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นทิศทางการพัฒนาของสังคมโลก แม้ว่าการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจะไม่ได้อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตรง แต่เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 6 ใน 17  เป้าหมาย เช่น การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนาเมือง การเดินทาง การศึกษา

“การส่งเสริมกิจกรรมทางกายส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งทางตรงและทางอ้อม และยังส่งผลต่อไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จึงเป็นความท้าทายของสังคมไทย โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายของโลก ในการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอลดลง 10% ในปี 2025 และลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ลงหนึ่งในสามภายในปี 2030 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ควรมุ่งลงทุนสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ซึ่งพบว่า 80% ยังมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการทำงานป้องกันปัญหาในระยาว ที่จะมีผลตอบแทนต่อสังคมสูง” ดร.นพ.ทักษพลกล่าว

ดร.คาซุยูกิ ยูจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานโยบายสาธารณสุข จาก UNDP กล่าวว่า การที่จะทำให้การพัฒนากิจกรรมทางกายเกิดความยั่งยืนได้ ต้องหาแนวร่วมหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ทำให้เห็นความสำคัญและเข้ามามีบทบาทสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งทางด้านทัศคติ พฤติกรรม ตลอดจนถึงระดับนโยบาย ตัวอย่างเช่น การจัดกีฬาโอลิมปิกเป็นการนำกิจกรรมการทางกายไปใช้เพื่อสร้างสันติภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันริโอเกมส์ ที่ประเทศบราซิล มีการดึงคนกลุ่มน้อย กลุ่มผู้ลี้ภัย กลุ่มเพศทางเลือก ให้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งสัญญาณให้โลกรับรู้ถึงว่าจะต้องไม่มีการกีดกั้น ไม่แบ่งแยก เพราะการมีกิจกรรมทางกาย หรือกีฬาเป็นเรื่องที่ไม่แบ่งชนชาติ เพศ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมค่านิยมการเคารพกติกา ไม่กีดกั้นแตกแยก UNDP ใช้กีฬาใน

WHO หนุนเพิ่มกิจกรรมทางกาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน thaihealth

การพัฒนาและทำงานหลายด้าน เช่น โรนัลโด้ นักฟุตบอลชื่อดัง เข้ามาเป็นอุปฑูต ร่วมสร้างสันติภาพ รวมถึงนำกีฬาไปใช้ฟื้นฟูจิตใจกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ

ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในอาเซียนว่า กิจกรรมทางกายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ซึ่งการขาดกิจกรรมทางกาย ถือเป็น1 ใน 4 ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญของไทย  โดยสสส. มีแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งสสส. ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานโดยใช้ยุทธศาสตร์ไตรพลัง คือ พลังปัญญา  พลังนโยบาย และพลังทางสังคม ขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย ด้วยทรัพยากรที่มีจำกัด โดยมีพื้นฐานสำคัญสองประการ ได้แก่ ความมีคุณธรรม และธรรมาภิบาล เป็นเงื่อนไขกำกับ โดยใช้งบประมาณในการลงทุนด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 6-7% ของงบประมาณของสสส.

“สสส. ทำงานด้านการมีกิจกรรมทางกายระดับบุคคล โดยกระตุ้นให้เกิดกระแสการออกมาเดินวิ่ง ซึ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ง่าย จนเป็นนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เช่นงาน Thai Health Day run2016 ที่เพิ่งมีการจัดกิจกรรมไป ส่วนด้านสถานที่ที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย สสส.ร่วมกับกทม.ในการปรับปรุงพัฒนาสวนเบญจกิติ ให้เหมาะสมกับการมีกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย หรือ โครงการเมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ที่ใช้ยุทธศาสตร์ 3 ส ซึ่งร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  ในด้านนโยบายที่สนับสนุนกิจกรรมทางกาย  สสส.ได้มีการตั้งศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เพื่อทำงานรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้การสนับสนุนการวิจัยและร่วมผลักดันแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติด้วย” ดร.สุปรีดา กล่าว

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า  จากการประชุมระดมสมองร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนเกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ ได้มีการตั้งเป้าหมายในการเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ จากร้อยละ 68 เป็นร้อยละ 75 ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งขับเคลื่อนโดยใช้ยุทธศาสตร์ 5x5x5 คือ 5กลุ่มวัย ได้แก่ ตั้งครรภ์ เด็กเยาวชน วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 5 ด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (Sector/Setting approach) คือ 1. ระบบการศึกษา  2. ระบบธุรกิจ/สถานประกอบการ 3.สวนสาธารณะ นันทนาการ สถานออกกำลังกาย และกีฬามวลชน4.สถานพยาบาลในระบบWHO หนุนเพิ่มกิจกรรมทางกาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน thaihealthสาธารณสุข 5.คมนาคมขนส่ง ผังเมือง และชุมชน และ 5 ระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Supporting System) คือ 1 กระบวนการ 2 วิจัย 3 ติดตามประเมินผล 4 พัฒนาศักรภาพ 5 การรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย นอกจากนี้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กในโรงเรียน และ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อให้มีการลงทุนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ รณรงค์การเพิ่มกิจกรรมทางกาย

ขณะที่บรรยากาศในการประชุม ISPAH 2016 วันที่สอง เป็นไปอย่างคึกคัก โดยในช่วงเย็น ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นผู้นำในการท้าผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรม Bogie99 running challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นายทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ เป็นผู้ริเริ่มขึ้น สำหรับกิจกรรม bogie99 5K challenge เป็นการวิ่งขบวนรถไฟ ระยะทาง 5 กม.  จำนวน 99 คนขึ้นไป มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และการแบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม