กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านเสว ตามพระราชดำริ

| |
อ่าน : 2,791

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ส่งเสริมอาชีพ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ

ภาพประกอบจากอิรดทอร์เน็ต

กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านเสว thaihealth

กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านเสว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

บ้านเสวเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีประชากรทั้งหมดจำนวน 707 ครัวเรือน มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ไม่มีลำห้วยไหลผ่าน ไม่มีระบบชลประทาน การทำการเกษตรต้องอาศัยน้ำฝน โดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยเฉพาะในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดและมีความแห้งแล้ง ต้องอาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตร สภาพเศรษฐกิจของชุมชนจัดอยู่ในเกณฑ์ดี มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบคมนาคมสะดวก มีหนองน้ำและคลองส่งน้ำเข้าถึงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงโคกระบือ ค้าขาย

เนื่องจากการเกษตรในพื้นที่ของตำบลโนนประดู่ ทำนาปีพี่น้องเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องวัชพืชทำให้ไม่ได้ผลผลิตที่เต็มที่ ต้นทุนในการทำนาก็สูง ทั้งปุ๋ย สารเคมีต่างๆ ทำให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย พื้นที่ก็เสื่อมสภาพลง ผลผลิตก็ตกต่ำ พี่น้องชาวบ้านเสวจึงมีแนวคิดที่จะลดต้นทุนในการทำนา โดยใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ จึงรวมกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือขึ้น เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันมีสมาชิก 280 ราย และมีจำนวนสมาชิกที่ได้รับโค-กระบือจากโครงการธนาคารโค-กระบือแล้วทั้งสิ้น 240 ราย ยังเหลือสมาชิกที่ยังไม่ได้รับโค-กระบืออยู่ 40 ราย

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยแต่ละคนจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายตรวจสอบรวม มีการออมเงินของกลุ่มและมีกองทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมในเวลาฉุกเฉินเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีการพาสมาชิกไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจะได้นำความรู้กลับมาใช้ในพื้นที่ ตลอดจนนำข้อมูลของโค-กระบือมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มรายได้ นอกเหนือจากการขายลูกหรือแม่พันธุ์ออกสู่ตลาด เพื่อให้เกิดผลกำไรมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือนั้นเข้ามาเสริมการทำเกษตรอย่างครบวงจร และสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ครอบครัวต่างๆ ได้อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม