28 ผลงาน เปลี่ยนประเทศจากพลังคนรุ่นใหม่จิตอาสา

โดย
| |
อ่าน : 2,692

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

28 ผลงาน เปลี่ยนประเทศจากพลังคนรุ่นใหม่จิตอาสา thaihealth

"โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559" ที่กำลังเข้าสู่ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด Gen A "พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ" (Empower Active Citizen)

ถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการร่มใหญ่ Active Citizen ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทำโครงการต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างสำนึกต่อส่วนรวม เปลี่ยนแปลงสังคม และประเทศให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี พ.ศ.2559 มีเยาวชนจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกรวม 28 โครงการ และต้องลงพื้นที่อบรมและทำงานจริงเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.2559-มี.ค.2560 และในเดือน มี.ค. ปี พ.ศ.2560 จะมีการประกาศผลการตัดสิน ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนทำโครงการรวมกว่า 200,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไป

สำหรับผลงานของน้องๆ เยาวชน 28 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ 1 "Hold Your Hand" จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประดิษฐ์อุปกรณ์กายภาพบำบัดช่วยป้องกันและบรรเทาอาการปลายมือชา อ่อนแรง แก่ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคข้อเสื่อม เส้นเลือดในสมองตีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง และผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โครงการ 2 "ตุ๊กตาวิเศษ" จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดทำตุ๊กตาผู้หญิง-ผู้ชาย ช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นเด็กและเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

โครงการ 3 "เยาวชนอนุรักษ์คูคลองประเวศ" (Prawet Youth for Canal Conservation : PYCC) จากทีมโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ นำเสนอแผนบริหารจัดการน้ำปัญหาคลองประเวศ อาทิ ปัญหาน้ำท่วม ปริมาณขยะ หรือมลพิษอื่นๆ โดยยึดหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

โครงการ 4 "Kids Dee ICT เคลื่อนที่ Library สู่ชุมชน" โรงเรียนแกน้อยศึกษา "เสริมการอ่าน สร้างคุณค่า โบกมือลายาเสพติด" โครงการ 5 "ดนตรีบำบัด สร้างสุขให้น้อง" โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เพื่อรักษาผู้ป่วยหรือพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการบำบัด โครงการ 6 "รู้รักษ์แผ่นดินไทย สานสายใยคนพลัดถิ่น เสริมสร้างชีวิต ท้องถิ่นร่มเย็น" โรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนพลัดถิ่นบริเวณชายแดนให้สามารถอยู่ร่วมกันคนไทยอย่างสงบสุข

โครงการ 7 "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง จิตอาสามุ่งหน้าทำความดี นวดแผนไทยใส่ใจคนรอบข้าง" สถาบันโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ฝึกให้นักเรียนนวดแผนไทยและบริการนวดผู้สูงอายุในชุมชน โครงการ 8 "เกษตรอาสา ก้าวหน้า สู่28 ผลงาน เปลี่ยนประเทศจากพลังคนรุ่นใหม่จิตอาสา thaihealthวิถีพอเพียง" โรงเรียนน่านนคร สนับสนุนการเสริมรายได้ สร้างอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ 9 "แปลงเกษตรสู้ภัยน้ำเค็ม ดินเค็ม เพื่ออาหารกลางวัน สนองพระราชดำริสถาบัน" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำเสนอแนวทางจัดการปัญหาแปลงเกษตรให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โครงการ 10 "วัยใส ห่วงใย สุขภาพผู้สูงวัย สถาบัน โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน" นำเสนอภาพยนตร์สั้นสะท้อนสังคมให้ผู้สูงอายุหันมาใส่ใจสุขภาวะมากขึ้น โครงการ 11 "Lockup Mission" โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักโทษในเรือนจำในรูปแบบสารคดีให้เยาวชนลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม

โครงการ 12 "YES I A_M รุ่นที่ 2 : We Connect (พลังอาสา ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนสุขภาวะดี ภาษีเจริญ) มหาวิทยาลัยสยาม นำเสนอการจัดตั้งสถานีเรียนรู้ภายใต้ชื่อ "พื้นที่สุขภาวะ" ให้คนภายในและภายนอกชุมชนได้รับทราบ โครงการ 13 "ที่นอนหลอด SOPPORT" โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สร้างที่นอนพิเศษให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมาก และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

โครงการ 14 "ถุง (กระดาษ) ยา" มหาวิทยาลัยมหิดล/มหาวิทยาลัยนเรศวร พับถุงกระดาษนำไปคนทั่วไปเขียน และนำใส่ถุงยาให้กำลังใจผู้ป่วย โครงการ 15 "สร้างอาชีพเปลี่ยนแนวคิด พลิกชีวิตเด็กหลงทาง" วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนแนวคิดของเยาวชนผู้หลงผิดในสถานพินิจฯ โครงการ 16 "เปลี่ยนชีวิต สร้างคนดีสู่สังคม" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำเสนอการพัฒนาศักยภาพให้แก่คนไร้ที่พึ่งพิงให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

โครงการ 17 "หมอน้อยจิตอาสา บันทึกหน้าความดี" มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทำโครงการเปลี่ยนน้ำตาเป็นรอยยิ้มสู่หัวใจวัยชรา ด้วยกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการ 18 "คนรักษ์ถิ่น ปี 2" โรงเรียนน้ำยืนวิทยา นำเสนอแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากร ส่งเสริมประเพณี และสืบสานวัฒนธรรมในพื้นที่

โครงการ 19 "มหัศจรรย์กระถางมูลช้าง" โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นำมูลช้างไปสร้างกระถางเพาะพันธุ์พืชแทนพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน และให้ชุมชนจำหน่าย โครงการ 20 "นักสังคมสงเคราะห์รุ่นเยาว์" โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม28 ผลงาน เปลี่ยนประเทศจากพลังคนรุ่นใหม่จิตอาสา thaihealth เสนอการสร้างโอกาส สร้างกำลังใจ ให้คนยากไร้และผู้สูงอายุ โครงการ 21 "อนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น" โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำเสนอการปลูกอนุรักษ์ข้าวท้องถิ่น ยึดแนวทางพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ 22 "Gen Y volunteer เยาวชนรุ่นใหม่ส่งต่อการศึกษาเพื่อเด็กชายขอบ" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดโอกาสการศึกษาแก่เด็กชายขอบ โครงการ 23 "ต้นกล้าปลอดสารพิษ" วิทยาลัยชุมชนสงขลานำเสนอผักปลอดสารกับสังคมเมือง โครงการ 24 "TSU The Leader of Lawyer นักกฎหมายอาสาเพื่อเยาวชน" มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มุ่งให้ความรู้ทางด้านกฎหมายระดับพื้นฐานแก่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ

โครงการ 25 "Pembangunan warga tua dalam masyarakat" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำเสนอคุณค่าของผู้สูงอายุในชุมชน และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับบุตรหลานของชุมชน โครงการ 26 "ธนาคารหนังสือ เพื่อน้องได้อ่าน" มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดทำธนาคารหนังสือให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน

โครงการ 27 "ครูเพื่อศิษย์ ตอนครูสร้างตน ครูสร้างศิษย์" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สนับสนุนให้นักศึกษาวิชาชีพครูเกิดความรักและความตระหนักในการสร้างจิตวิญญาณในความเป็นครู และโครงการ 28 "ดินน้ำมันกระดาษรีไซเคิลของเล่นเพื่อการบำบัด" มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใช้การเล่นดินน้ำมันสร้างจินตนาการ และพัฒนาความคิดให้กับเด็ก

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า โครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ และสร้างเยาวชนที่มีสำนึกต่อส่วนรวมด้วยตระหนักถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การเป็นประเทศที่เข้มแข็ง

ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dodclub และรับทราบข้อมูลกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ Active Citizen ได้ที่ www.facebook.com/ThailandActiveCitizen

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม