พื้นที่นำร่องปลูกผักสวนครัว บ้านร่องขุด

โดย
| |
อ่าน : 4,510

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ผักสวนครัว โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พื้นที่นำร่องปลูกผักสวนครัว บ้านร่องขุด thaihealth

กลุ่มผักสวนครัวบ้านร่องขุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อสานต่อโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีสมาชิกจำนวน  30 ครอบครัว และได้ขยายผลทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักปลอดสารพิษ จึงรวมกลุ่มและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านร่องขุด โดยมี อบต.แม่ก๊า สนับสนุนงบประมาณการทำปุ๋ยหมัก 10,000 บาท

ในราวปี 2554 อบต.แม่ก๊า ได้เข้าร่วมเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านร่องขุดก็ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้วย โดยเน้นกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร การตลาดพืชอาหารปลอดภัย ซึ่งเวลานั้นก็มีคนให้ความสนใจ และเข้ามาดูงานพื้นที่นำร่องปลูกผักสวนครัว บ้านร่องขุด thaihealthในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายพืชอาหารปลอดภัย จึงเริ่มขยายภาคีไปยังหมู่บ้านต่างๆ จนมีสมาชิก 50 ครัวเรือน

ต่อมาในปี 2557 กลุ่มได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล จัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ (เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส) ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาด้านสารพิษตกค้างในเลือด ขณะเดียวกันยังร่วมมือกับสถานบริการวิชาการ คณะวิศวะกรรมและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผิตผักอินทรีย์ และมีการขยายผลพร้อมกับอบรมอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ 7 แล้ว

ล่าสุด อบต.แม่ก๊า ได้เสนอแผนงานโครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยตำบลแม่ก๊าต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีกิจกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ การปลูกผักปลอดสารพิษ การใช่สารสกัดจากธรรมชาติในการผลิตพืช การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในพืชและในตัวของเกษตรกรเอง เพื่อมุ่งสู่การผลิตพืชอาหารปลอดภัย รวมไปถึงจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม