เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา IQ/EQ ของเด็กไทย

| |
อ่าน : 3,259

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา IQ/EQ ของเด็กไทย thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสุขภาพจิต เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนา IQ/EQ และ พัฒนาการเด็กไทย เน้นที่ กลุ่มเสี่ยง ยึดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมด้วย นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตและผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และ พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยในเด็กปฐมวัยจะเน้นที่การติดตามกระตุ้นพัฒนาการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ขณะที่ เด็กวัยเรียน จะเน้น การเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมาย เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2564) ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน เช่นเดียวกับ เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม ภายในปีนี้ ได้มีนโยบายให้สร้างกลไกการบูรณาการงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยยึดชุมชนเป็นฐานสร้างการมีส่วนร่วม โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถดำเนินการพัฒนา IQ/EQ และส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ได้เหมือนกับการดูแลสุขภาพกาย ตลอดจน บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้ง พ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นเหมือนหมอประจำครอบครัว ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กในเบื้องต้นได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการและการพัฒนา IQ/EQ เป็นระยะ โดยไม่ต้องรอผลการสำรวจ เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม