แข่งเรือเยาวชนน่าน ปลอดเหล้าเบียร์

โดย
| |
อ่าน : 3,071

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แข่งเรือเยาวชนน่าน ปลอดเหล้าเบียร์ thaihealth

สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน แถลงข่าวประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ตำบลดู่ใต้ปลอดเหล้าเบียร์ ชิงถ้วยประทาน และแข่งเรือเยาวชนน่าน ประจำปี 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้ เทศบาลตำบลดู่ใต้ สภาฒันาธรรมตำบลดู่ใต้ อพท .อบจ น่าน แถลงข่าวงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ตำบลดู่ใต้ ปลอดเหล้าเบียร์ และแข่งเรือเยาวชนน่าน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม นี้ ที่ บริเวณแม่น้ำน่าน ท่าน้ำวัดเจดีย์ตำบลดุ่ใต้ อ.เมืองน่าน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งเรือ ที่มีเอกลักษณ์โดยเด่น และให้เยาวชนได้มีพื้นที่ๆ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ บนความเป็นอัตลักษณ์ อีกทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ป้องกันและแก้ไขปัญหาห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข โดยมี นายเล็ก กุณาวงศ์ นายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน

นายอเนก สิทธิ ที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ดาบตำรวจ ทศพร กันทะ สภาพัฒนาธรรมตำบลดู่ใต้ อาจารย์ นพไกร ไชยช่อฟ้า รองนายกเทศบาลตำบลดู่ใต้ นางรติพร บุญคง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนเยาวชนน่าน มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนจัดงานดังกล่าว มีประเภทเรือแข่ง 2 ประเภท คือเรือเอกลักษณ์น่านและเรือเล็กเยาวชน

ทั้งนี้การจัดงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ตำบลดู่ใต้ ปลอดเหล้าเบียร์ฯ เพื่อเป็นการสืบสานและสืบทอดประเพณีแข่งเรือและศาสนาควบคู่ไปพร้อมกัน และเปิดโอกาสให้เยาวชนชาวน่าน ได้มีพื้นที่ดี ๆ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รณรงค์สร้างค่านิยมใหม่ให้งานบุญประเพณีเป็นงานบุญที่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดเหล้าฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านด้วย โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเป็นสองประเภท คือ การแข่งเรือเอกลักษณ์น่านจำนวน 6 ลำ และเรือเล็ก เยาวชน ชิงถ้วยประทาน จำนวน 12 ลำ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม