โรงพยาบาลสุรินทร์ ต้นแบบสร้างสุขภาพดี

โดย
| |
อ่าน : 4,074

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

ภาพประกอบจากประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์ ต้นแบบสร้างสุขภาพดี thaihealth

โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลต้นแบบลดหวาน มัน เค็ม และร่วมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ประธานเปิด โครงการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ในด้านการจัดบริการลดหวานมันเค็มจังหวัดสุรินทร์ โดยมี พญ.นวรัตน์ จงเจษฎ์ กุมารแพทย์โรคไต กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease)โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคมะเร็ง เบาหวานและความดันโลหิตสูง กำลังเป็นภาวะวิกฤตระดับโลก(Global Crisis)มีโรงพยาบาลสุรินทร์ ต้นแบบสร้างสุขภาพดี thaihealthรายงานจากองค์การอนามัยโลกว่า ภาวะโรค (Burden of disease)มากกว่าครึ่งเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 30% ของภาวะโรคปัจจุบันเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

สำหรับสังคมไทยพบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูงขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุของโรคเรื้อรังต่อ100,000 ประชากรของประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 2 เท่า อัตราการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคิดเป็น 50% ซึ่งสูงกว่าโรคติดต่อถึง 3 เท่าและพบว่าภาวะโรคติดต่อที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดคิดเป็น 12% ในปี 2558 โดยประชาชนยิ่งมีอายุมากขึ้นจะมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น จากการดำเนินชีวิตในปัจจุบันประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่เรื้อรัง โดยเฉพาะเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)มีนโยบายในการป้องกันและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงได้ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลสุรินทร์ ในการจัดโครงการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวานมันเค็ม

เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดเตรียมและบริโภคอาหารสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม รวมถึงนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์พยาบาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ รวม 100 คน และบุคลากรฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสุรินทร์ ต้นแบบสร้างสุขภาพดี thaihealthและผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงพยาบาลสุรินทร์ 50 คน

ภายในงานมีกิจกรรมการคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงของโรค NCD(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไขมันในโลหิต และโรคหลอดเลือดสมอง) กิจกรรมเสวนาวิชาการ จะคัดสรรปรุงแต่ง อาหารสุขภาพอย่างไรดี ผู้เสวนาพญ.นวรัตน์ จงเจษฎ์ กุมารแพทย์โรคไต พญ.สิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ นักวิจัยเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งชาติผู้แทนโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม เพื่อปรับเมนูสุขภาพ และการบรรยายทางวิชาการ จากนท.พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลภูมิพล เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม /เลขาธิการอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

และการเข้ากิจกรรม 4 ฐาน ฐานที่ 1 โครงการลดเค็ม ฐานที่ 2 โครงการกินผักผลไม้ดี400 กรัม ฐานที่ 3 โครงการลดไขมันและน้ำตาลฐานที่ 4 โครงการผลิตสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีการตรวจปัสสาวะของผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านUrine Sodium เพื่อดูปริมาณเกลือในปัสสาวะ ซึ่งบอกถึงการทำงานของไตได้อีกระดับหนึ่ง รวมถึงชมการสาธิตการปรุงเมนูอาหารสุขภาพจากนักวิจัยเชี่ยวชาญ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม