ยกระดับ รพ.กระทุ่มแบน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

| |
อ่าน : 8,052

ที่มา: www.thainews.prd.go.th   

ยกระดับ รพ.กระทุ่มแบน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน thaihealth

แฟ้มภาพ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้นโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้มีนายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อมุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน การพัฒนาอันดับต้นๆ คือ การยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ ครอบคลุมตามนโยบายรัฐบาล ในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแนวทางประชารัฐ โดยในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จำนวน 299,688,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน 10 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอก แผนกการแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด หอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วยพิเศษ และหน่วยงานสนับสนุน เช่น คลังพัสดุ คลังยา และเวชภัณฑ์ เพื่อทดแทนอาคารที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีความคับแคบแออัด ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้ โดยกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปลายเดือนมีนาคม 2562

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โรงพยาบาลกระทุ่มแบนตั้งอยู่ในเขตเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีศักยภาพในการรักษาพยาบาล ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ มีแพทย์เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ดูแลประชาชนในอำเภอกระทุ่มแบนประมาณ 352,192 คน และในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้เข้ารักษาพยาบาลใช้สิทธิ์ ประกันสังคมเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 61.76 รองลงมา สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 27.85 ส่วนแรงงานต่างชาติมีสิทธิ์ประกันสุขภาพ 21,277 คน เข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอกประมาณ 100 ครั้งต่อวัน ผู้ป่วยใน 50 รายต่อวัน

ปัจจุบันโรงพยาบาลกระทุ่มแบนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 250 เตียง แต่ให้บริการจริง 316 เตียง มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด อาทิ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ผ่าตัดมะเร็ง เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใกล้เคียง ในปี 2559 ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 1,800 คนต่อวัน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคอันดับ 1 ได้แก่ ติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูกและหลังเสื่อม เป็นโรคโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบตามลำดับ สำหรับผู้ป่วยในอัตราการครองเตียง 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคท้องเสีย ตาต้อกระจก ไข้เลือดออก ปอดอักเสบ เป็นต้น โดยจำนวนผู้มารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม